Zasada dobrego sąsiedztwa

Zasada dobrego sąsiedztwa ma zagwarantować ład przestrzenny, ograniczyć zabudowę w rozproszeniu, ma również na celu powstrzymanie zabudowy, której nie można pogodzić z zabudową już istniejącą.
Wymusza również konieczność dostosowania nowej zabudowy do cech urbanistycznych zabudowy zastanej.
Kontynuacja funkcji- powinniśmy rozumieć bardzo szeroko, zgodnie z wykładnią systemową dzięki której ma zastosowanie zasada wolności zagospodarowania terenu w tym jego zabudowy, nie sprowadza się ona do możliwości powstawania jedynie tego samego typu budynków co istniejące.
Brak działki sąsiedniej determinuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Działka sąsiednia to nieruchomość lub jej część położona w okolicy tworzącej pewną urbanistyczną całość.
Działkę sąsiednią należy określić dla każdego przypadku indywidualnie.
Natomiast całość nie może być pojmowana zbyt rozlegle. Należy pamiętać że pojęciem sąsiedztwa ustawodawca narzuca pewną bliskość nie wyznaczoną tylko i wyłącznie przez linie graniczną.
Zas. Dobr. Sąs. Nie stosujemy do linii kol. , obiektów liniowych i urządzeń infrastr. tech.

Comments are closed.