zasoby wodne

Nieruchomością o przeznaczeniu specjalnym są także zasoby wodne. Zasoby wodne rozumiane są w dwojaki sposób. Jako masa retencjonowanej lub przepływającej w jednostce czasu wody albo jako grunty wraz z pokrywającymi je wodami tworzące określone twory hydrologiczne: morza, jeziora, rzeki, stawy itd. Gospodarka wodna stanowi świadome oddziaływanie człowieka na zasoby wodne w celu ilościowego i jakościowego zaspokojenia bezpośrednich i pośrednich potrzeb ludzi: gospodarstw domowych, rolnictwa, przemysłu, transportu, rekreacji, sportu, wypoczynku i innych potrzeb. Udział wód powierzchniowych w Polsce w ogólnych poborze wody jest stosunkowo wysoki, a z powodu wzrastającego zanieczyszczenia udział wód powierzchniowych w zaopatrzeniu samej ludności jest mniejszy. Wody powierzchniowe są w znacznie wyższym stopniu zdegradowane jakościowo niż wody podziemne, które są częściowo chronione przed bezpośrednimi wpływami z powierzchni. Gdy jednak nastąpi zanieczyszczenie wód podziemnych, to ma ono charakter trwały.
Gospodarka wodna (zarządzanie wodami) łączy się nierozerwalnie z ochroną zasobów wodnych. Zasady funkcjonowania gospodarki wodnej określa ustawa Prawo wodne. Przepisy ustawy stosuje się do wód śródlądowych i wód morskich wewnętrznych, a w szczególnych przypadkach również do morza terytorialnego. Prawo wodne reguluje między innymi prawa własności do wód, zasady korzystania z wód, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych i rozstrzyganie sporów, ustanawianie stref ochronnych, ochronę wód, melioracje wodne, zasady zakładania, utrzymywanie i funkcjonowanie spółek wodnych, zakres i zasady prowadzenia dokumentacji wodnej i katastru wodnego oraz kar za naruszenie przepisów prawa wodnego.
Gospodarka rybacka stanowi obszar zarządzania zasobami wodnymi. Dotyczy ona zasobów rybackich, przede wszystkim ryb, ale także innych organizmów żyjących w wodzie, stanowiących jej pożytki. Jako racjonalną określa się gospodarkę polegającą na optymalnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych wód zgodnie z istniejącymi warunkami przyrodniczymi oraz stanem wiedzy technicznej, uwzględniającej uwarunkowania ekologiczne środowiska wodnego.
Większość zbiorników i cieków wód naturalnych, które nie zostały zdegradowane działalnością człowieka należy uznać za obszary cenne ekologicznie. W przypadku wód bardzo często zdarza się, że urządzenia wodne zbudowane przez człowieka nabierają cech swoistych ekosystemów, a nawet obejmowane są szczególna ochroną jako rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe czy strefy chronionego krajobrazu.

Comments are closed.