Czym jest NPR

Czym jest NPR
- polska wersja strategii lizbońskiej
- koncepcja modernizacji polskiej gospodarki wdrażana w warunkach członkostwa w UE ( duży nacisk na zwiększanie konkurencyjności , zmniejszanie zapóźnień rozwojowych, konsolidowanie działań w poszczególnych politykach wspólnotowych)
- kompleksowa strategia rozwoju społeczno- gospodarczego Polski i jej regionów
- narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządom województw w zakresie programowania i stymulowania rozwoju regionów (rozbicie ZPORR na 16 programów spowodowało upodmiotowienie samorządów kosztem województw)
- ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu krajowych zasobów rozwoju zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego
- program kompleksowych zmian instytucjonalnych , całościowa koncepcja unowocześnienia gospodarki i państwa ( odpowiednie zmiany ustawowe , zwiększenie samodzielności samorządu terytorialnego, lepsza współpraca międzyresortowa, zmiana administracyjna mająca na celu zmniejszenie ilości powiatów

Nowe zasady ogólne, które mają być wprowadzone a dotyczą polityki regionalnej :
- podzielenie Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
- z Instrumentu Wspierania Rybołówstwa stworzony będzie Fundusz Wspierania Rybołówstwa
- wprowadzenie zasady, że wszystkie programy będą jednofunduszowe ( nie wolno będzie brać środków w ramach 1 celu z różnych funduszy)

Finansowanie NPR 2007-2013 ze środków UE i krajowych:
- 24, 5 miliardów euro to wkład Polski
- 16 miliardów euro Polska chciał wygospodarować na projekty nie objęte dofinansowaniem przez UE
- UE miała dać około 73,6 miliardów euro natomiast nie wiadomo jak będzie to wyglądało ostatecznie( po uchwaleniu budżetu UE)

Zakładano , że przez lata 2007-2013 wzrost gospodarczy w Polsce będzie wynosił min 5%. Wiemy teraz , iż nie jest to możliwe.

Dużą wagę w czasie przygotowywania planu przywiązywano do stworzenia państwa przyjaznego dla obywateli, taniego i przejrzystego, a także stworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Opracowano wartości NPR:
1) spójność i solidarność społeczna
- równe szanse dla wszystkich społeczności i grup społecznych
- silna tożsamość kulturowa
- usunięcie dyskryminacji
- integracja wykluczonych
2) obywatelska suwerenność jednostki:
- swobody obywatelskie i gospodarcze
- przedsiębiorczość
- innowacyjność
- prawo do autonomii i samorealizacji
3) zrównoważony rozwój
- ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
- poprawa jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń

Jakie zasady sprzyjałyby realizacji NPR:
- uznanie wykształcenia, wiedzy , informacji i kultury jako fundamentu rozwoju społeczno gospodarczego
- subsydiarność (pomocniczość) państwa( deklaracja ta pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie polskim)- umacnianie samorządności terytorialnej i budowa społeczeństwa obywatelskiego
- polityka prorodzinna
- ochrona rynku i konkurencji
- zapewnie równego dostępu do sądu i ochrony konstytucyjnych praw
- dialog obywatelski i partnerstwo społeczne
- kształtowanie relacji Polski z innymi panstwami
- uczestnictwo w globalnej polityce i gospodarce
- utrzymanie wzrostu gospodarczego
- spójność społeczno- gospodarcza
- wspieranie inwestycji
- stworzenie społeczeństwa informacyjnego
- wspieranie drobnej przedsiębiorczości
- zmiana przepisów prawa pracy
- innowacyjność
- integracja zawodowa
- wspieranie eksportu
- poprawa funkcjonowania systemów oświaty
- aktywizacja i mobilność pracowników
- lepsze wykorzystanie zasobów

Comments are closed.