Instytucje pośredniczące w zarządzaniu - Struktury administracyjne

Instytucje pośredniczące w zarządzaniu

SPO Wzrost konkurencyjności gospodarstw
- Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
- Ministerstwo Środowiska
SPO Rozwój zasobów ludzkich
- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
ZPORR
- urzędy wojewódzkie (i marszałkowskie)

Mamy tutaj dualizm (wojewoda i marszałek województwa ) , który często krytykowano. W fazie konstruowania NPR 2007- 2013 proponowano ograniczenie roli wojewodów i przyznanie im jedynie roli kontrolnej

Powyższe folie mają pokazać jak było i nie należy nadawać im jakiejś większej roli. Na teście proszę nie spodziewać się pytań czy SPO wzrost konkurencyjności gospodarstw jest w gestii tego czy innego ministerstwa ( cyt. za panią doktor)

Struktury administracyjne

Instytucja zarządzająca Instytucja płatnicza
podstawami wsparcia wspólnoty Ministerstwo Finansów
Min. Gospodarki Pracy i Polityki
Społecznej

Okazało się , że ten system nie jest do końca wydolny a pokazany jest dlatego byśmy wiedzieli kto za to odpowiada….

Od 2003 roku Komisja uruchomiła 2 programy nie zaliczające się do inicjatyw wspólnotowych ale mających podobne ukierunkowanie:
1) ESPON- (European Spatial Planning Observation Network) czyli Tworzenie Europejskiej Sieci Obserwatorów Planowania Przestrzennego. Jest to program badawczy na lata 2002-2006. Polska została do niego dołączona w roku 2004. Obejmuje on kraje UE, Rumunię , Bułgarię i Szwajcarię. Działalność programu polega na współpracy planistów przy tworzeniu Europejskiej Strategii Przestrzennej (czyli np. rozwój sieci transeuropejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i miejskich) .
2) URBPACT- jest podobny do inicjatywy URBAN( rewitalizacja miast, zrównoważony transport miejski); uczestniczy w nim 9 miast polskich

Narodowy Plan Rozwoju został przyjęty do ogólnonarodowej debaty w styczniu 2005. Był on od razu krytykowany przez różne grupy społeczne. Problem z budżetem UE powoduje , że NPR nie jest jeszcze przyjęty do końca, być może konieczne będą zmiany.
Przewidywano, że NPR ma być przyjęty w postaci ramowej( ustalenia i ramowe dokumenty) do końca 2005 roku, natomiast w roku 2006 miano podjąć ostateczne decyzje i dopracować szczegóły. W roku 2007 miało się rozpocząć finansowanie. Obecnie wiadomo już , że cały proces opóźni się znacznie ( nawet do 2 lat).

Comments are closed.