HISTORIA WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI REGIONALNEJ

HISTORIA WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI REGIONALNEJ
Przy powoływaniu w życie EWG (1957) praktycznie , mimo iż P. Spaak zwracał uwagę na konieczność zharmonizowania a przynajmniej koordynacji polityk regionalnych, pogląd, że wzrost gospodarczy przezwycięży problemy związane z rozwojem regionalnym spowodował, iż wspieranie regionów nie znalazło poparcia, nie wspomniano o konieczności koordynacji polityki regionalnej.
Jedynie w preambule traktatu znalazł się […]

Polityka regionalna i środki pomocowe

Polityka regionalna i środki pomocowe
Na początku wykładu pani doktor stwierdziła , że kurs z tego przedmiotu kończy się wpisem oceny z zaliczenia a nie egzaminu. Ponieważ jest nas dużo sprawdzenie wiadomości będzie miało charakter testu .
Polityka regionalna jest częścią polityki rozwoju-częścią odnoszącą się do przestrzennej struktury dynamiki procesów społecznych i gospodarczych […]

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY ROZWOJU POLITYKI REGIONALNEJ

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY ROZWOJU POLITYKI REGIONALNEJ
- Decydującym dla budowania finansowych podstaw europejskiej polityki regionalnej stał się rok 1972, w którym nadano „wymiar regionalny” dwóm funduszom budżetowym, działającym na mocy Traktatu Rzymskiego- Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Europejskiemu Funduszowi Orientacji i Gwarancji Rolnej – EFUiGR (EAGGF)- Sekcji Orientacji
- Zmiany dotyczące wykorzystania obu funduszy były następstwem decyzji podjętych na szczycie […]

Polityka regionalna i środki pomocowe

Polityka regionalna i środki pomocowe
Organizacje spoza UE zajmujące się kwestiami polityki regionalnej lub stanowiące przedstawicielstwa regionów.
Faktyczna reprezentacja regionów w UE ma miejsce dopiero od 1994r., kiedy powstał Komitet Regionów. Aktywność regionów istniała już jednak wcześniej i obejmowała inne organizacje:
Rada Europy
To najważniejsza traktatowa organizacja, reprezentująca gminy i regiony całej Europy. W jej strukturach istnieje Kongres Władz […]

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Program kursu obejmie:
- określenie czynników i wyznaczników polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (FR)
- analizę założeń polityki zagr. (w oparciu o dokumenty, wypowiedzi itp.)
- ewentualnie, jeśli czas na to pozwoli – analizę bieżących problemów
Polityka zagr. i bezpieczeństwa – w FR podejście do tego pojęcia jest bardzo szerokie, zarówno w doktrynie jak i […]