Rozwiązania strukturalne (NPR 2007-2013)

Rozwiązania strukturalne (NPR 2007-2013)
- utrzymanie modelu organizacji terytorialnej przy jednoczesnych zmianach w przyjętym modelu
- ograniczenie nadmiernej liczby powiatów o niewystarczającym potencjale ekonomicznym i administracyjnym, zniesienie rozdziału na powiaty ziemskie i grodzkie
- wzmocnienie kompetencji samorządu województw – czyli wzmocnienie urzędu marszałka województwa ( wojewoda miałby jedynie kontrolować czy podejmowane działania są zgodne z prawem)
- ograniczenie kompetencji i skali zatrudnienia wojewódzkiej administracji rządowej
- utworzenie służby cywilnej na poziomie województw
- utworzenie Narodowego Centrum Studiów Strategicznych- zajmującego się planowaniem przestrzennym
- nadanie szkołom wyższym formy spółki kapitałowej użyteczności publicznej
- nowelizacja ustawy o finansach publicznych umożliwiająca partnerstwo prywatno- publiczne
- nowelizacja ustawy o dochodach samorządu terytorialnego( samorządy miały być dofinansowywane z VAT-u z inwestycji publicznych)
- zmiana systemu podatkowego
- rozdzielenie kompetencji ministerstwa gospodarki i skarbu państwa

Programy operacyjne
W ramach programu horyzontalnego wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich
- rozpisanie całego planu na 16 regionalnych programów operacyjnych
- RPO(regionalne programy operacyjne) – spójność i konkurencyjność regionów
- Programy operacyjne współpracy przygranicznej i terytorialnej
- Program operacyjny rozwój obszarów wiejskich
- Program operacyjny rybołówstwa i przetwórstwa rybnego

Programy operacyjny
W ramach programu horyzontalnego
a) infrastruktura techniczna
- Program operacyjny (PO) infrastruktura drogowa
- PO infrastruktura kolejowa
- PO sieci energetyczne
b) zasoby
- PO środowisko
c) inwestycje w przedsiębiorstwa
- PO rozwój i modernizacja przedsiębiorstw
- PO nauka

Programy operacyjne
W ramach programu horyzontalnego
a) rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego
- PO wykształcenie i kompetencje
- PO zatrudnienie i migracje społeczne
- PO społeczeństwo obywatelskie

b) pomoc techniczna
- PO Pomoc techniczna

Obecnie pojawiła się nowa koncepcja:
- pozostawienie 16 programów regionalnych
- z 13 sektorowych programów operacyjnych postanowiono zrobić 3:
1) PO Wielka infrastruktura
2) Po Gospodarka
3) PO Kapitał ludzki

Ad.1 tutaj mieszczą się wszystkie poprzednie PO związane z infrastrukturą , środowiskiem – czyli jak określiła Pani dr te największe
Ad.2 to wspieranie przedsiębiorstw , innowacyjność- czyli to co robi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ad. 3 to edukacja, społeczeństwo informacyjne, kształcenie ustawiczne, społeczeństwo obywatelskie.

Jak podsumowała sama Pani doktor więcej jest niewiadomych niż wiadomych…

Comments are closed.