ZASADY FINANSOWE

ZASADY FINANSOWE

1. ZASADA KONCENTRACJI: jedna z kluczowych zasad polityki regionalnej, koncentracja środków, celów, działań podejmowanych przez Wspólnotę. Koncentracja na obszarze celu 1, zmniejszanie ilości Inicjatyw Wspólnotowych, koncentracja na regionach najmniej uprzywilejowanych.

2. ZASADA DODAWALNOŚCI: sformułowana w nowym regulaminie funduszy strukturalnych z 1988. W 1993 dodano kryterium weryfikacyjne pozwalające na konkretyzację tej zasady. Fundusze strukturalne nie zastępują, a jedynie uzupełniają krajowe środki przeznaczone na politykę regionalną. Zgodnie z tym kryterium państwa członkowskie są zobowiązane do utrzymywania przynajmniej na tym samym poziomie co w okresie poprzednim środków na politykę regionalną, chyba że zmniejszy się ilość regionów kwalifikujących się do wsparcia, wyjątkiem może być także dramatyczna sytuacja budżetowa, ale w tym przypadku istnieje jedynie możliwość tymczasowego zawieszenia tego kryterium. Państwa członkowskie musza na bieżąco informować KE o jakichkolwiek wydarzeniach, które mogą przeszkodzić w utrzymaniu planowanych wydatków publicznych.

3. ZASADA KOMPLEMENTARNOŚCI: uzupełnianie działań podejmowanych z inicjatywy podmiotów krajowych i wspólnotowych, ustalenie udziału finansowego Wspólnot w relacji do udziału środków państwa członkowskiego.

cel 1- 50% to krajowe wydatki publiczne
pozostałe cele- 25% środków krajowych

Środki krajowe to także kredyty z EBI, Banku Światowego, obligacje samorządowe, wszelkie wniesione dobra materialne.

Finansowanie wspólnotowe wynosi obecnie 75%.

ZASADY OCENY REALIZACJI PROGRAMÓW

1. ZASADA KONTROLOWANIA (MONITOROWANIA): obowiązuje przez cały czas korzystania ze środków wspólnotowych. Komitety Monitorowania mają obowiązek śledzenia na bieżąco całej realizacji programu, są uprawnione do akceptowania zmian w programie, maja obowiązek sprawozdawczości (sporządzanie dokumentów corocznych z postępów w realizacji danego programu oraz raportu ostatecznego).

Obecnie istnieje system zaliczkowy, na początku wypłaca się 7% przyznanej kwoty, a dopiero po zaakceptowaniu księgowości zwracane są pozostałe koszty.

2. ZASADA OCENY: są 3 etapy oceny (ex ante, ad interim i ex post)
3. ZASADA KONTROLI FINANSOWEJ: podział odpowiedzialności między państwami a KE, w pierwszym rzędzie jednak spoczywa ona na państwach członkowskich, maja one obowiązek spotykać się z KE i zdawać relacje z metod kontroli (co roku). W przypadku nieprawidłowości wydatkowania maja obowiązek podjąć odpowiednie działania, jeśli tego nie uczynią KE zwraca się o wyjaśnienia- w efekcie państwo może zostać ukarane. Państwa maja obowiązek udzielania pomocy przedstawicielom KE, TO oraz OLAFu.

Comments are closed.