ZASADY ORGANIZACJI POLITYKI REGIONALNEJ

ZASADY ORGANIZACJI POLITYKI REGIONALNEJ

1. ZASADA PROGRAMOWANIA: jedna z najważniejszych konsekwencji reformy z 1988 r., w polityce regionalnej zrezygnowano z dofinansowywania pojedynczych projektów na rzecz kompleksowych zintegrowanych programów rozwoju regionalnego. Na państwach członkowskich spoczywa obowiązek przygotowania Narodowego Planu Rozwoju. NPR zawiera diagnozę różnych wskaźników rozwoju oraz docelowe działania. które maja rozwiązać najbardziej palące problemy, jakie działania państwo będzie podejmować w danym okresie planistycznym. Na podstawie NPR zostają opracowane Wspólnotowe Ramy Wsparcia (CFS Common Framework). Dopiero po wynegocjowaniu kontraktu finansowego z EBI (konkretnych funduszy, które maja zostać przyznane danemu krajowi), następuje opracowanie programów operacyjnych w państwach członkowskich (sektorowe oraz zintegrowany program rozwoju regionalnego).
Ostatni dokument to rozpisanie ma poszczególne działania ze wskazaniem beneficjentów końcowych.
W 1993 r.- próba wprowadzenia jednolitego dokumentu programowania, obecnie ta uproszczona droga tylko dla małych projektów celu 1, jeżeli ich wartość nie przekracza 1 mln euro.

2. ZASADA PARTNERSTWA:
- partnerstwo instytucjonalne jako pożądany model współpracy między władzami publicznymi różnych szczebli, uczestnictwo podmiotów regionalnych i lokalnych w przygotowywaniu polityki regionalnej
- partnerstwo między władzami publicznymi, organizacjami społecznymi i prywatnymi podmiotami gospodarczymi (partnerstwo prywatno-publiczne).

W Irlandii wszystkie procedury związane z funduszami unijnymi zostały przekazane prywatnym agencjom.

3. ZASADA KOMPATYBILNOŚCI: zgodność polityki regionalnej z innymi politykami wspólnotowymi, należy przestrzegać reguł polityki konkurencji, reguł dotyczących przetargów publicznych, ochrony środowiska, równości szans między kobietami i mężczyznami.

4. ZASADA SPÓJNOŚCI: polityka regionalna musi być skoordynowana z politykami gospodarczymi państw członkowskich oraz ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej. (Ogólne wytyczne polityki gospodarczej są obecnie przygotowywane na 3 lata, są to ogólne zalecenia oraz zalecenia do poszczególnych państw członkowskich).
Na państwach spoczywa obowiązek prowadzenia polityki gospodarczej w taki sposób, aby niwelować nierówności między regionami.

Comments are closed.