Fundusze strukturalne - Fundusz Spójności

Fundusze strukturalne
Środki finansowe w dyspozycji KE, umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich w wybranych sektorach i w słabiej rozwiniętych regionach.
1. Europejski Fundusz Społeczny (ESF) – utworzony na mocy Traktatu Rzymskiego w 1960 r. European Social Fund (ESF).
2. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (EAGGF) – utworzony w 1964 r. (EAGGF – European Agriculture Guidance […]

KOMITET REGIONÓW

KOMITET REGIONÓW
Organ pomocniczy, nieposiadający prawa veta i zaskarżania decyzji, wywalczony przez same regiony. Komitet nie może kierować skarg do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast, co często uważa się za jedną z niewielu zalet Traktatu Konstytucyjnego jest zaproponowane w nim rozszerzenie uprawnień Komitetu oraz podwyższenie jego rangi.
Komitet Regionów jest wydawcą m.in. „Regionów, gmin Europy”.
• Koncepcja „Europy regionów”
Idea […]

HISTORIA WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI REGIONALNEJ

HISTORIA WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI REGIONALNEJ
Przy powoływaniu w życie EWG (1957) praktycznie , mimo iż P. Spaak zwracał uwagę na konieczność zharmonizowania a przynajmniej koordynacji polityk regionalnych, pogląd, że wzrost gospodarczy przezwycięży problemy związane z rozwojem regionalnym spowodował, iż wspieranie regionów nie znalazło poparcia, nie wspomniano o konieczności koordynacji polityki regionalnej.
Jedynie w preambule traktatu znalazł się […]

Polityka regionalna i środki pomocowe

Polityka regionalna i środki pomocowe
Na początku wykładu pani doktor stwierdziła , że kurs z tego przedmiotu kończy się wpisem oceny z zaliczenia a nie egzaminu. Ponieważ jest nas dużo sprawdzenie wiadomości będzie miało charakter testu .
Polityka regionalna jest częścią polityki rozwoju-częścią odnoszącą się do przestrzennej struktury dynamiki procesów społecznych i gospodarczych […]

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY ROZWOJU POLITYKI REGIONALNEJ

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY ROZWOJU POLITYKI REGIONALNEJ
- Decydującym dla budowania finansowych podstaw europejskiej polityki regionalnej stał się rok 1972, w którym nadano „wymiar regionalny” dwóm funduszom budżetowym, działającym na mocy Traktatu Rzymskiego- Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Europejskiemu Funduszowi Orientacji i Gwarancji Rolnej – EFUiGR (EAGGF)- Sekcji Orientacji
- Zmiany dotyczące wykorzystania obu funduszy były następstwem decyzji podjętych na szczycie […]

Polityka regionalna i środki pomocowe

Polityka regionalna i środki pomocowe
Organizacje spoza UE zajmujące się kwestiami polityki regionalnej lub stanowiące przedstawicielstwa regionów.
Faktyczna reprezentacja regionów w UE ma miejsce dopiero od 1994r., kiedy powstał Komitet Regionów. Aktywność regionów istniała już jednak wcześniej i obejmowała inne organizacje:
Rada Europy
To najważniejsza traktatowa organizacja, reprezentująca gminy i regiony całej Europy. W jej strukturach istnieje Kongres Władz […]

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Program kursu obejmie:
- określenie czynników i wyznaczników polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (FR)
- analizę założeń polityki zagr. (w oparciu o dokumenty, wypowiedzi itp.)
- ewentualnie, jeśli czas na to pozwoli – analizę bieżących problemów
Polityka zagr. i bezpieczeństwa – w FR podejście do tego pojęcia jest bardzo szerokie, zarówno w doktrynie jak i […]

Projektowanie racjonalnego procesu działania

Projektowanie racjonalnego procesu działania
Kierunki restrukturyzacji zakresu działania to:
1. specjalizacja – przedsiębiorstwo rezygnuje z pewnych działalności, a koncentruje się na funkcjach kluczowych, kompetencjach które są istotne:
- koncentruje się na wyselekcjonowanej grupie wyrobów, działań
- outsourcing – zewnętrzni wykonawcy
2. dywersyfikacja (wymaga restrukturyzacji majątkowej)*
- poszerza asortyment wyrobów
- realizuje pełny zakres funkcji operacji
Sposoby restrukturyzacji zakresu działania:
1. Dywersyfikacja – motywy:
- obniżenie kosztów finansowych,
- poszerzenie działalności i redukcja ryzyka
- wykorzystanie […]

PRYWATYZACJA

PRYWATYZACJA- proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwowych osób prawnych lub fizycznych realizowanych w drodze:
1) sprzedaży przedsiębiorstwa
2) udostępnienia osobom trzecim mienia tego przedsiębiorstwa
3) Udostępnienia osobom trzecim akcji, udziałów
Mierniki sprawdzania sprywatyzowanej gospodarki: ilość pracowników, PKB, majątek (ale nie do końca)
Cele prywatyzacji:
- poprawienie wskaźników, kondycji finansowej (podstawowy cel prywatyzacji jak i restrukturyzacji), zyskowności danego przedsiębiorstwa, poprawienie kondycji całej gospodarki
- […]

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA)

RESTRUKTURYZACJA ROZWOJOWA (DYNAMICZNA) - jest częścią strategii rozwoju przedsiębiorstwa i ma na celu poprawę pozycji rynkowej, stworzeniu lepszych warunków rozwoju. Obejmuje działania o charakterze długofalowym stanowiących szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych w przedsiębiorstwie.
W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa, strategii działania kierownictwa, oraz momentu wprowadzania zmian można wskazać następujące rodzaje restrukturyzacji rozwojowej:
• Kreatywna- podejmowana w sposób względnie […]