nieruchomości inne

Wyróżniamy także takie nieruchomości o charakterze specjalnym, jak szkoły, szpitale, ośrodki specjalne, biblioteki, galerie, muzea, kina itp. Muszą to być obiekty, które spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym hotele, motele, pensjonaty itp. są wykorzystywane do prowadzenia specyficznej działalności, jaką jest organizowanie wypoczynku swoim klientom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Zarządzając nimi należy dbać o komfort klientów, o umiejętne trafianie w gusta turystów. Istotne znaczenie ma jakość utrzymania pomieszczeń, które powinny poza funkcjami rekreacyjno-wypoczynkowymi, powinny także spełniać wymogi bezpieczeństwa.
Zarządzając takimi […]

zasoby wodne

Nieruchomością o przeznaczeniu specjalnym są także zasoby wodne. Zasoby wodne rozumiane są w dwojaki sposób. Jako masa retencjonowanej lub przepływającej w jednostce czasu wody albo jako grunty wraz z pokrywającymi je wodami tworzące określone twory hydrologiczne: morza, jeziora, rzeki, stawy itd. Gospodarka wodna stanowi świadome oddziaływanie człowieka na zasoby wodne w celu ilościowego i jakościowego […]

Grunty leśne

Grunty leśne to specyficzny rodzaj nieruchomości, który spełnia wiele różnorodnych funkcji. Są to funkcje gospodarcze (surowiec drzewny i produkty ubocznego użytkowania lasu), jak i pozaprodukcyjne, czyli socjalne. Wśród funkcji socjalnych wyróżnia się najczęściej funkcje ochronne i rekreacyjne.
Chociaż lasy pełnią wszystkie wyżej wymienione funkcje, to o charakterze lasu przesądza funkcja dominująca. I tak w lasach gospodarczych […]

Nieruchomości służące przemieszczaniu się ludzi oraz towarów

Nieruchomości służące przemieszczaniu się ludzi oraz towarów, takie jak drogi, mosty, autostrady zarządzane są przez Zarządy Dróg Wojewódzkich. Do najważniejszych zadań zarządzania takimi nieruchomościami należy przede wszystkim:
 opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy,
 utrzymanie oraz ochrona dróg oraz obiektów mostowych,
 utrzymanie nawierzchni chodników, dróg, mostów, znaków drogowych i innych urządzeń […]

Nieruchomości przemysłowe

Nieruchomości przemysłowe to obiekty wykorzystywane w związku z wytwarzaniem dóbr, takie jak fabryki, magazyny, warsztaty. Bywają zorganizowane w parki przemysłowe, co jest elementem zarządzania takimi obiektami. Głównym celem zarządzania nieruchomościami przemysłowymi jest zapewnienie jak najlepszego wykorzystania obiektów przemysłowych oraz zapewnienie sprawności technologicznej przy minimalizacji kosztów utrzymania. Przy zarządzaniu takimi nieruchomościami bardzo ważna jest znajomość branży […]

Agregat - Anonimowość

Agregat - zbiór ludzi wyodrębniony w ramach populacji ze względu na dowolnie przyjęte kryterium (np. podział według płci, wieku, poziomu wykształcenia, wzrostu). Jeśli przyjęte kryteria uznawane są za społecznie istotne, to wówczas taki agregat (zbiór) określa się jako kategorię społeczną.
Anonimowość - (bezimienność), 1.Cecha dużych skupisk ludzkich, głównie wielkich miast, gdzie kontakty społeczne mają często charakter […]

planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym

planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym
Koncepcje przestrzenne zagospodarowania kraju to podstawowy system aktów planistycznych kraju, kształtują politykę przestrzenną. Jest to akt planowania ogólnego związany z planem gospodarczym.
Zasadniczo jest obarczoną zbiorem informacji planistycznych które są prognozą. W tej części koncepcja nie jest aktem prawnym wewnętrznie obowiązującym a tym bardziej aktem powszechnym obowiązującym.
Rada ministrów ustala w jakim […]

Zasada dobrego sąsiedztwa

Zasada dobrego sąsiedztwa ma zagwarantować ład przestrzenny, ograniczyć zabudowę w rozproszeniu, ma również na celu powstrzymanie zabudowy, której nie można pogodzić z zabudową już istniejącą.
Wymusza również konieczność dostosowania nowej zabudowy do cech urbanistycznych zabudowy zastanej.
Kontynuacja funkcji- powinniśmy rozumieć bardzo szeroko, zgodnie z wykładnią systemową dzięki której ma zastosowanie zasada wolności zagospodarowania terenu w tym jego […]

WIĘŹ SPOŁECZNA

WIĘŹ SPOŁECZNA - ogół relacji i wzajemnych oddziaływań międzyosobowych i międzygrupowych w obrębie zbiorowości, siły podtrzymujące te relacje i oddziaływania oraz współwystępująca z nimi świadomość identyfikacji i łączności. Więź społeczna przejawia się w dwóch aspektach: obiektywnym i subiektywnym. Pierwszy odzwierciedla dające się rzeczo¬wo określić wspólności i związki międzyludzkie, drugi przedstawia stany świadomości: postawy wobec innych […]