4. Wysokość i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

4. Wysokość i podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ wynosi:
• do 31 grudnia 2003 r. - 8% podstawy wymiaru,
• od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. - 8,25% podstawy wymiaru,
• od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. - 8,5% podstawy wymiaru,
• od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. - 8,75% podstawy wymiaru,
• od 1 stycznia 2007 r. - 9% podstawy wymiaru.
Stosownie do art. 23 ust. 1 wymienionej ustawy, dla celów ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-h, pkt 2a oraz pkt 10, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z następującymi zastrzeżeniami:
• przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. ograniczenia do kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy,
• podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek, potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zasadę zmniejszania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek stosuje się przy ustalaniu podstawy wymiaru składek dla ubezpieczonych wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, wyrażonym w piśmie z dnia 16 czerwca 2003 r., znak: PR-023-JN-587/03/KB, przepisy art. 23 ust. 9 pkt 1 i 4, określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne:
• posłów i senatorów pobierających uposażenie poselskie albo senatorskie,
• sędziów i prokuratorów,
• osób pobierających stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia,
• słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
należy stosować zgodnie z ich literalnym brzmieniem.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne poszczególnych grup ubezpieczonych przedstawia tabela 15, z zastrzeżeniem informacji przekazanych wyżej

Comments are closed.