Płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne

Płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza do ZUS:
• pracodawca - za osobę pozostającą w stosunku pracy; za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, za osobę w stosunku służbowym albo odbywającą służbę zastępczą,
• podmiot wypłacający uposażenie lub świadczenie - za osobę w stanie spoczynku pobierającą uposażenie lub uposażenie rodzinne, uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze,
• podmiot zobowiązany do wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z FGŚP, o którym mowa w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych,
• zleceniodawca - za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
• właściwy urząd pracy - za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium, osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
• rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub spółdzielnia kółek rolniczych - za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz członków ich rodzin,
• Kancelaria Sejmu lub Kancelaria Senatu - za osobę pobierającą uposażenie posła lub senatora,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inna instytucja emerytalno-rentowa wypłacająca emerytury lub renty - za osobę pobierającą emeryturę lub rentę,
• bank wypłacający emeryturę lub rentę z zagranicy - za osobę pobierającą emeryturę lub rentę z zagranicy,
• Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - za słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
• podmiot wypłacający stypendium sportowe - za osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia,
• jednostka wypłacająca świadczenie, zasiłek lub wynagrodzenie - za osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz za osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego,
• podmiot wypłacający świadczenie pieniężne - za członka rady nadzorczej pobierającego z tego tytułu świadczenie pieniężne.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej będących w służbie kandydackiej oblicza, finansuje ze środków własnych i odprowadza do ZUS szkoła Państwowej Straży Pożarnej.
Ponadto, składki na ubezpieczenie zdrowotne - ze środków otrzymanych z budżetu państwa - obliczają i opłacają:
• właściwy urząd pracy - za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium oraz osoby nie pobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
• jednostka pomocy społecznej wypłacająca zasiłek - za osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
• ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności - za osoby bezdomne, wychodzące z bezdomności,
• ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program zatrudnienia socjalnego - za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego,
• placówka pełniąca funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz dom pomocy społecznej - za dzieci, uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, przebywających w tej placówce lub w tym domu,
• szkoła lub zakład kształcenia nauczycieli - za uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, nie przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej,
• ośrodek pomocy społecznej - za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nie przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej,
• szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie - za studentów i uczestników studiów doktoranckich, odbywających studia w tej szkole lub w tej jednostce,
• szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie - za cudzoziemców wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, uznanych za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, odbywających studia w tej szkole lub w tej jednostce,
• Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - za kombatantów,
• Minister Obrony Narodowej - za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także za kandydatów na żołnierzy zawodowych,
• minister właściwy do spraw wewnętrznych - za poborowych pełniących służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oblicza, finansuje ze środków własnych i odprowadza do ZUS osoba prowadząca pozarolniczą działalność.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym obliczają:
• pracodawcy - za pracowników, którym wypłacają zasiłek wychowawczy oraz za pracowników, którym nie przysługuje zasiłek wychowawczy,
• rolnicze spółdzielnie produkcyjne - za osoby, którym wypłacają zasiłek wychowawczy oraz za osoby, którym nie przysługuje zasiłek wychowawczy,
• ZUS - za ubezpieczonych, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek wychowawczy
Składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób finansuje budżet państwa, natomiast opłaca ZUS.
Instytucje kościelne i zakonne opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez te instytucje.
Ubezpieczeni, nie wymienieni wyżej, sami opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Odmiennie niż w stanie prawnym obowiązującym do 31 marca 2003 r., począwszy od składek należnych za okres od 1 kwietnia 2003 r., których termin zapłaty upływał w maju 2003 r., płatnicy składek nie mają prawa do wynagrodzenia za terminowe naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz przekazanie związanych z tym informacji. Oznacza to, że ostatnie wynagrodzenie przysługiwało płatnikowi składek za terminowe naliczenie i odprowadzenie składek należnych za marzec 2003 r., których termin zapłaty upływał w kwietniu 2003 r.

Comments are closed.