Ubezpieczenie dobrowolne

Ubezpieczenie dobrowolne
Osoby nie spełniające warunków do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, osoba przystępująca do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zostaje objęta tym ubezpieczeniem z dniem określonym w umowie zawartej przez tę osobę z Funduszem, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają także:
• cudzoziemcy - studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce, oraz absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż oraz
• cudzoziemcy - członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiedników przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu dobrowolnie same finansują i opłacają składki na ubezpieczenie, z wyjątkiem studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy), jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji. Składki na ubezpieczenie zdrowotne tych ubezpieczonych opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której te osoby odbywają studia, a finansuje budżet państwa.
Podstawę wymiaru składek stanowi:
• kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku,
• kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej:
o dla cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce, oraz absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż oraz
o dla cudzoziemców - członków zakonów oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników, przebywających na terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
Na podstawie art. 11 ust. 1a, dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają wolontariusze, jeżeli nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Do ubezpieczenia zgłasza wolontariusza korzystający. Wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez korzystającego z Funduszem, a przestaje być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza opłaca korzystający, od podstawy wymiaru odpowiadającej najniższemu wynagrodzeniu.
Przez:
• wolontariusza - rozumie się osobę, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873),
• korzystającego - rozumie się organizację, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• najniższe wynagrodzenie - rozumie się kwotę 760 zł, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679).

Comments are closed.