Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców
Jak już wspomniano, zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zgody na pobyt tolerowany lub posiadający status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystający z ochrony czasowej na jej terytorium, jeżeli:
• podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
• ubezpieczają się dobrowolnie.
Natomiast członkowie rodziny cudzoziemca, podlegającego ubezpieczeniu obowiązkowo lub dobrowolnie, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny, jeśli zamieszkują na terytorium Polski i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2 (zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy). Oznacza to, że cudzoziemiec może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, po spełnieniu warunków z art. 7 ust. 2 oraz art. 5 pkt 3 ustawy także wtedy, gdy nie posiada wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zgody na pobyt tolerowany, statusu uchodźcy nadanego w Polsce, a także gdy nie korzysta z ochrony czasowej na jej terytorium.

Comments are closed.