UBEZPIECZENIE ZRDOWOTNE

UBEZPIECZENIE ZRDOWOTNE
Ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391 z późn. zm.).
Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Polski oraz cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania zawodu, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zgody na pobyt tolerowany lub posiadają status uchodźcy nadany w Polsce albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium, jeżeli:
• podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
• ubezpieczają się dobrowolnie (art. 6 ust. 1).
Ubezpieczonymi są także osoby posiadające obywatelstwo polskie, nie zamieszkujące na terytorium Polski, jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i są objęte:
• ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
• ubezpieczeniem społecznym rolników (art. 6 ust. 2).
Za ubezpieczonych uważa się także zamieszkujących na terytorium Polski członków rodzin osób objętych obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 6 ust. 1, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 9 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2.

Comments are closed.