Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od źródeł ich finansowania

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od źródeł ich finansowania
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia.
W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, gdy w każdym z tych tytułów składka jest finansowana przez budżet państwa, składka opłacana jest wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli dwa tytuły do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia powstają w tym samym dniu, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątek stanowi powstanie w tym samym dniu następujących tytułów ubezpieczenia zdrowotnego:
• z art. 9 ust. 1 pkt 28 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ (osoby korzystające z urlopu wychowawczego nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu) oraz
• z art. 9 ust. 1 pkt 30 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ (rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1-29 i 31 ustawy).
W wymienionym przypadku ubezpieczony podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego.

Comments are closed.