Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

1. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
Ubezpieczenie obowiązkowe
W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), ubezpieczonymi w Funduszu są osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zgody na pobyt tolerowany lub posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z ochrony czasowej na jej terytorium, jeżeli:
• podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
• ubezpieczają się dobrowolnie.
Stosownie do art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy, za ubezpieczonych uznaje się także zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodzin osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 9 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1-31 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
• osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, z zastrzeżeniem art. 6 i 7, które są:
o pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
o rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (w zakresie obsługi zgłoszeń oraz poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne tych osób właściwa jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
o osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub osobami z nimi współpracującymi,
o osobami wykonującymi pracę nakładczą,
o osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi współpracującymi,
o osobami duchownymi,
o członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,
o osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
• żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, jeśli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych,
• poborowi odbywający służbę zastępczą
• poborowi pełniący służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu,
• żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową,
• policjanci,
• Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• funkcjonariusze Agencji Wywiadu,
• funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu,
• funkcjonariusze Straży Granicznej,
• funkcjonariusze Służby Celnej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,
• posłowie i senatorowie pobierający uposażenie poselskie lub senatorskie,
• sędziowie i prokuratorzy,
• osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenia rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze; przez osobę pobierającą emeryturę lub rentę rozumie się osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym lub rentowym, osobę pobierającą rentę strukturalną na podstawie odrębnych przepisów,
• uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty nie podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
• dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
• dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nie przebywające w placówkach, o których mowa wyżej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 16 pkt 3,
• studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, nie podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy (tj. cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich, studiujących w Polsce, oraz absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż),
• alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy (tj. cudzoziemców - członków zakonów oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników przebywających na terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony),
• słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
• osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15 roku życia, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
• bezrobotni, nie podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
• osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby nie pobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
• osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
• osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
• osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
• kombatanci nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub nie pobierający emerytury lub renty,
• osoby korzystające z urlopu wychowawczego, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
• osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
• rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie podlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1-29 i 31 (w zakresie obsługi zgłoszeń oraz poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne tych osób właściwa jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
• członkowie rad nadzorczych pobierający z tego tytułu świadczenia pieniężne.
W myśl art. 6 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, ubezpieczonymi w Funduszu są także osoby posiadające obywatelstwo polskie, nie zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i są objęte:
• ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
• ubezpieczeniem społecznym rolników.

Comments are closed.