Formy rozliczeń wykorzystywane przez gospodarstwa domowe

Formy rozliczeń wykorzystywane przez gospodarstwa domowe

Obrót pieniądza dzielimy na dwie podstawowe formy gotówkową i bezgotówkową. Rozliczenia gotówkowe dokonywane jest za pośrednictwem kasy za pomocą pieniądza rzeczywistego, oznacza to, że w momencie dokonywania zapłaty, wpłaty osoba dokonująca czynności jest zobowiązana do posiadania danej kwoty pieniężnej niezbędnej do uregulowania danej transakcji. W przypadku takim nie ma mowy o odroczeniu czynności płatniczych. Obrót gotówkowy realizuje kasjer, który ponosi odpowiedzialność za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość przebiegu operacji kasowych, które są wykonywane przez niego. Obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami źródłowymi lub w przypadku ich braku zastępczymi dowodami kasowymi.

W obrocie gospodarczym nie jest możliwe regulowanie wszystkich płatności przy pomocy gotówki. Korzystne jest wtedy użycie jednego z bezgotówkowych sposobów rozliczeń, których wielorakość formy umożliwia wybranie rozwiązania spełniającego potrzeby klienta w danej sytuacji.

Aby wyodrębnić poszczególne formy rozliczeń bezgotówkowych stosowane są różne kryteria. Takim kryterium mogą być warunki, w jakich następuje zapłata, bądź tez osoba inicjatora procesu rozliczeniowego. W ramach tego dość ogólnego podziału można wyróżnić kilka szczegółowych form rozliczeń, np. polecenia przelewu i zapłaty, rozliczenia za pomocą czeków, rozliczenie za pomocą weksli, bankowość elektroniczną oraz rozliczenia przy pomocy kart płatniczych.

Większość kwot stanowiących przedmiot rozliczeń krajowych jest rozliczana na podstawie polecenia przelewu. Poleceniem przelewu nazywamy dyspozycję klienta banku obciążenia jego rachunku określoną kwotą przy równoczesnym uznaniu tą kwotą wskazanego innego rachunku. Zgodnie z poleceniem przelewu pieniądze są przelewane z jednego rachunku bankowego na inny rachunek (niekoniecznie jednostek tego samego banku). Bank musi takie polecenie przelewu przyjąć, jeżeli na koncie znajduje się wystarczająca ilość pieniędzy

Comments are closed.