Czeki (ang. cheque)

Czeki (ang. cheque) są pisemnym poleceniem zapłaty skierowanym do banku przez wystawcę czeku (trasanta) określonej sumy pieniężnej remitentowi wymienionemu w czeku. Trasatem w przypadku czeku jest zawsze bank. Trasantem może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca rachunek bankowy, zapłata czeku dokonywana jest ze środków wystawcy czeku. Czek jest dokumentem o charakterze papieru wartościowego, zaś jego funkcjonowanie (m.in. elementy obowiązkowo zawarte w treści czeku, terminy ważności czeku od daty wystawienia, odpowiedzialność trasanta) określa prawo czekowe poszczególnych państw . Rozliczenia za pomocą czeków następują w formie wręczenia czeku wierzycielowi przez dłużnika. Czeki mogą być gotówkowe, tj. upoważniające do podjęcia określonej sumy gotówki, albo rozrachunkowe, przeznaczone do realizacji w formie bezgotówkowej. Powszechne stosowanie czeków wymagało ujednolicenia zasad posługiwania się nimi, co znalazło wyraz w międzynarodowej konwencji podpisanej w Genewie (1931r.) i ratyfikowanej przez Polskę. Polskie prawo czekowe wprowadzono na podstawie tej konwencji w 1936r. Płyną stąd określone skutki prawne dla rozliczeń za pomocą czeku, a także odnośnie do formy i treści tego dokumentu rozliczeniowego. Musi on mianowicie zawierać: słowo „czek”, bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej kwoty pieniężnej, oznaczenie miejsca płatności i banku (trasata), który ma zapłacić, datę wystawienia oraz podpis wystawcy. Czek rozrachunkowy jest najwygodniejszą formą regulowania płatności, które muszą być uiszczone natychmiast i bezgotówkowo; może on być wystawiony w momencie ustalenia należności i wręczony przedstawicielowi jednostki świadczącej usługę (np. przedsiębiorstwa transportowego) lub dostarczającej towar (np. jednostki detaliczne sieci handlowej). Użycie czeku rozrachunkowego skraca cykl rozliczeniowy i przybliża w czasie przepływ strumieni pieniężnych do ruchu elementów rzeczowych.
Czeki są wygodną formą regulowania należności bezgotówkowych, jednak przyjmując go od dłużnika wierzyciel nie ma pewności, że na rachunku trasanta znajdują się środki do uregulowania należności.

Comments are closed.