weksel

Papierem wartościowym potwierdzającym istnienie zobowiązania pieniężnego osoby lub osób, które go podpisały jest weksel. Osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest prawny posiadacz weksla. Jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie. Rozróżnia się przy tym weksle:
 własny (sola), w którym wystawca zobowiązuje się do zapłaty;
 ciągniony, nazywany także trasowanym (trata), w którym wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie zapłacenie określonej kwoty;
W wekslu własnym występują dwie osoby, a wystawca jest płatnikiem na rzecz remitenta.

Weksel trasowany jest poleceniem ciągnionym przez wystawcę weksla (trasanta) na płatnika (trasata), który ma zapłacić remitentowi (beneficjentowi) kwotę wymienioną w trakcie . Jednak zobowiązania trasata powstaje dopiero po wyrażeniu przez niego akceptu tego polecenia zapłaty. W wekslu ciągnionym występują, więc co najmniej trzy osoby.

Stosowane do wymogów prawa wekslowego, dokument weksla powinien zawierać nazwę „weksel” w języku, w którym jest wystawiony, bezwarunkowe zobowiązanie lub bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej kwoty pieniężnej, nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata), oznaczenie terminu i miejsca płatności, nazwisko osoby na rzecz której ma być dokonana zapłata, datę i miejsce wystawienia oraz podpis wystawcy weksla (trasanta) .
Plusem zastosowaniem weksla jest wysoka skuteczność odzyskania należności, a minusem to, że trzeba się liczyć z długą i skomplikowaną procedurą ustalania sposobu egzekucji kwoty wskazanej na wekslu.

Comments are closed.