FRANCUSKA PROCEDURA KARNA Z 1808

FRANCUSKA PROCEDURA KARNA Z 1808

Kodeks postępowania karnego - Code d’instruction criminelle, ogłoszony w 1808r składał się z 643 artykułów podzielonych na dwie księgi: 1 dotyczyła zagadnień dochodzenia wstępnego, natomiast 2 zajmowała się kwestiami wyrokowania i wymiaru kary. Kodeks sankcjonował istniejącą już dwoistość, jeśli idzie o charakter procesu karnego, ustanawiając w sprawach karnych typ procesu mieszanego będącego połączeniem inkwizycyjnego i skargowego. Kodeks wychodził ze ścisłego odróżnienia dwóch faz procesu: postępowania wstępnego i głównego. Pierwsza faza zgodnie z zasadą inkwizycji była tajna, prowadzona bez udziale obrońcy, czynności wstępne podzielono między prokuratora i sędziego śledczego. Kodeks rozdzielał, więc ściśle funkcje ścigania, śledztwa i sądzenia. Każda z nich spoczywała, w rękach innego urzędu, postępowanie główne toczyło się na zasadach prawa skargowego, było jawne, ustne oparte na zasadzie kontradyktoryjności, wyrokowanie następowało na podstawie swobodnej oceny dowodów.

Comments are closed.