PROCES MIESZANY W XIX

PROCES MIESZANY W XIX

W Proces mieszany łączył w sobie elementy procesu inkwizycyjnego z elementami procesu skargowego. Do pierwszej grupy należą następujące cechy: przestępstwo ścigane było z urzędu, niezależnie od woli i zachowania pokrzywdzonego, postępowanie przygotowawcze prowadziły organy państwowe. Do elementów skargowych należało to, że sąd mógł wszcząć rozprawę jedynie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot, postępowanie sądowe- rozprawa opierała się na zasadzie wolnej walki stron- konradyktonjności (sporności). Oddzielono w procesie, mieszanymi wyraźnie trzy funkcje: oskarżenia, sądzenia i obrony. Dzięki temu poprawiła się sytuacja oskarżonego, który miał już prawo do należytej obrony. Sądy przy rozstrzyganiu spraw karnych kierowały się zasadą domniemania niewinności i In dubio pro rero. Innymi elementami procesu mieszanego były też swobodna ocena dowodów przez sędziego, jawność i ustność procesu karnego. Etapy procesu karnego: 1 wszczęcie postępowania z urzędu, 2 jedność osoby wszczęcia i prowadzenia śledztwa; 3 podejrzany - przedmiotem śledztwa; 4 skarga uprawnionego oskarżyciela; 5 proces sporny.

Comments are closed.