Przestępstwa prawa prywatnego.

Przestępstwa prawa prywatnego.

Drugim obok kontraktów źródłem powstawania zobowiązań były – wedle systematyki przyjętej przez Gaiusa w Instytucjach – delicta (odpowiednik dzisiejszych „czynów niedozwolonych”, traktowanych jako źródło odpowiedzialności cywilnej), rozumiane jako przestępstwa prawa prywatnego.
Rodziły one odpowiedzialność sprawcy w postaci obowiązku zapłaty kary prywatnej płaconej na rzecz poszkodowanego, lub w niektórych przypadkach na rzecz każdego, kto wystąpił ze stosowną skargą. W tym przypadku celem skargi było uzyskanie od sprawcy zapłacenia kary pieniężnej (actiones poenales), z którą mogło się wiązać odszkodowanie.
Istniały tylko cztery rodzaje przestępstw prywatnych wg ius civile: a) kradzież (furtum), b) rabunek (rapina), c) bezprawne wyrządzenie szkody (damnum iniurua datum) oraz d) zniewaga (iniuria).

Comments are closed.