IZBA RADCÓW PRAWNYCH

IZBA RADCÓW PRAWNYCH
Art. 49 u. radc. pr.
1. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych.
2. (skreślony).
3. Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zasadniczy podział terytorialny państwa.
Art. 50 ust. 1 u. radc. pr.
1. W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby.
Art. 52 ust. 1 u. radc. pr.
1. Działalnością okręgowej izby radców prawnych kieruje rada okręgowej izby radców prawnych.
Art. 53 u. radc. pr.
Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej rady okręgowej izby radców prawnych.
Art. 54 ust. 1 u. radc. pr.
1. Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania, o których mowa w art. 66 ust. 2.

Comments are closed.