IZBY NOTARIALNE

IZBY NOTARIALNE
Art. 27 u. not.
Organami izby notarialnej są:
1)walne zgromadzenie notariuszy izby,
2)rada izby notarialnej.
Art. 28 u. not.
§ 1. Izbę notarialną stanowią notariusze prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego.
§ 2. Siedzibą izby notarialnej jest siedziba sądu apelacyjnego.
Art. 30 u. not.
§ 1. Do zakresu działania walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej należy:
1) wybór prezesa i wiceprezesa oraz pozostałych członków rady izby notarialnej,
2)wybór członka Krajowej Rady Notarialnej,
3)wybór notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz rzecznika dyscyplinarnego,
4)zatwierdzenie sprawozdania rocznego i zamknięcia okresu rachunkowego, przedstawionego przez radę izby notarialnej,
5)uchwalenie budżetu,
6)ustalenie składek na określone cele,
7)załatwianie innych spraw w zakresie działania notariatu.
§ 2. Walne zgromadzenie notariuszy uchwala regulamin swego działania.
Art. 32 u. not.
§ 1. Rada izby notarialnej działa w siedzibie izby i oprócz prezesa oraz wiceprezesa składa się z:
1) 5 członków w izbach liczących do 100 notariuszy,
2) 7 członków w izbach liczących od 101 do 200 notariuszy,
3) 9 członków w izbach liczących ponad 200 notariuszy.
§ 2. Kadencja rady trwa 3 lata.
§ 3. Prezes i wiceprezes nie mogą sprawować tych samych funkcji więcej niż dwie, następujące bezpośrednio po sobie, pełne kadencje.

Comments are closed.