NACZELNE ORGANY ADWOKATURY

NACZELNE ORGANY ADWOKATURY
Art. 54 u. adw.
1. Krajowy Zjazd Adwokatury stanowią delegaci wybrani w proporcji do liczby członków izby, ustalonej przez Naczelną Radę Adwokacką, jednakże nie mniej niż sześciu delegatów z każdej izby.
2. W Krajowym Zjeździe uczestniczą, nie będący delegatami, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz dziekani okręgowych izb adwokackich.
Art. 56 u. adw.
Do zakresu działania Krajowego Zjazdu Adwokatury należy w szczególności:
1)wybór prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej,
2)wybór - nie będących dziekanami - adwokatów wchodzących w skład Naczelnej Rady Adwokackiej,
3)wybór członków i zastępców członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium,
5)wytyczanie kierunków działania samorządu adwokackiego, a także ustalanie liczby izb adwokackich,
6)uchwalanie regulaminów dotyczących:
a)trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz działania tych organów,
b)trybu obrad Zjazdu,
7)określanie podstawowych zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem adwokatury.
Art. 57 u. adw.
1. Naczelną Radę Adwokacką tworzą:
1)prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
2)adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury w liczbie odpowiadającej liczbie dziekanów okręgowych rad adwokackich, nie więcej jednak niż ośmiu adwokatów z tej samej izby,
3)dziekani okręgowych rad adwokackich.
2. Siedzibą Naczelnej Rady Adwokackiej jest m.st. Warszawa.
Art. 63 ust. 3 u. adw.
3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie trzech sędziów rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne.
Art. 64 ust. 1 u. adw.
1. Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Comments are closed.