WŁADZE KRAJOWE SAMORZĄDU NOTARIALNEGO

WŁADZE KRAJOWE SAMORZĄDU NOTARIALNEGO
Art. 38 u. not.
Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu.
Art. 39 u. not.
§ 1. Krajowa Rada Notarialna składa się z notariuszy wybranych przez walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych.
§ 2. Prezesem Krajowej Rady Notarialnej jest notariusz, wybrany w drodze tajnego głosowania spośród jej członków.
§ 3. Kadencja Krajowej Rady Notarialnej trwa 3 lata.
§ 4. Do członka Krajowej Rady Notarialnej przepis art. 32 § 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 40 u. not.
§ 1. Do zakresu działania Krajowej Rady Notarialnej należy w szczególności:
1)uchwalanie regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii,
2)przedstawianie opinii i propozycji w sprawach:
a)taksy notarialnej,
b)zmian przepisów dotyczących funkcjonowania notariatu,
3)współpraca z notariatami innych państw,
4)wyrażanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości lub inne organy samorządu notarialnego,
5)wybór spośród członków rady rzecznika dyscyplinarnego,
6)uchwalanie regulaminu swego urzędowania,
7)wypowiadanie się w sprawie zasad etyki zawodowej notariuszy,
8)ustalanie wysokości składek miesięcznych notariuszy na potrzeby samorządu notarialnego oraz zasad ich wydatkowania,
8a) uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty,
9)ustalanie programu aplikacji notarialnej oraz nadzór nad szkoleniem aplikantów,
10)ustalanie zasad i trybu zwoływania kongresu notariuszy.
§ 2. Krajowa Rada Notarialna składa Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku ocenę stanu notariatu.
§ 3. Do Krajowej Rady Notarialnej stosuje się odpowiednio przepis art. 34 § 2.

Comments are closed.