ZASADA UDZIAŁU CZYNNIKA SPOŁECZNEGO W SPRAWOWANIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

ZASADA UDZIAŁU CZYNNIKA SPOŁECZNEGO W SPRAWOWANIU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Obywatele biorą udział w zarządzaniu państwem. Forma współdecydowania o istotnych sprawach innych obywateli.
3 elementy:
1. Obywatele biorą udział w składzie organu orzekającego
• organ orzekający składa się wyłącznie z czynnika zawodowego – brak przedstawicieli społeczeństwa
• organ orzekający składa się wyłącznie z czynnika społecznego (przedstawicieli społeczeństwa) – ludzie nieprzygotowani do rozstrzygania spraw
• skład organu orzekającego jest mieszany
- orzekają sądy przysięgłych; czynnik społeczny odgrywa rolę sędziego tylko co do faktów – orzeka tylko bądź to o winie bądź o niewinności; o kwalifikacji prawnej, o karze orzeka sędzia zawodowy
- organy, w których składzie znajdują się ławnicy zrównani w prawach z sędzią zawodowym – sędziowie co do faktów i co do prawa
2. W rozprawie może brać udział przedstawiciel społeczny
3. Dostęp obywateli do jawnie odbywanych rozpraw
• jawne zewnętrznie – wobec publiczności
• jawne wewnętrznie – wobec stron
Art. 182 Konstytucji
Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.
Art. 4 § 1. u. s. p.
§ 1. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej.

Comments are closed.