MATERIALNE PRAWO DZIEDZICZENIA KONIECZNEGO

MATERIALNE PRAWO DZIEDZICZENIA KONIECZNEGO

Dziedziczenie konieczne – czyli dziedziczenie przeciwstestamentowe.
Dziedziczenie przeciwtestamentowe materialne – możność obalenia testamentu z powodu nieotrzymania zachowku.
W przypadku nieotrzymania minimalnej części spadku osoba poszkodowana występując za pomocą querella inofficiosi testamenti, mogła obalić testament, w wyniku czego otrzymała nie tylko zachowek, ale cały swój udział przypadający w dziedziczeniu beztestamentowym (ab intestato).

(Przy okazji tutaj umieszczę co to jest ZACHOWEK)

Zachowek – pars legitima, portio legitima – minimalna część majątku spadkowego, jaką powinni otrzymać najbliżsi członkowie rodziny spadkodawcy. Wysokość zachowku obliczano w stosunku do tej części, jaką ewentualnie otrzymałby uprawniony przy dziedziczeniu beztestamentowym. W prawie klasycznym pars legityma wynosiła ¼ części działu przysługującego wg dziedziczenia ustawowego.
Na rzecz zachowku zaliczano wszystko to, co dziedzic przeciwtestamentowe otrzymał od testatora na podstawie rozporządzenia ostatniej woli, to jest w postaci udziału spadku, jako współdziedzic, zapisu lub darowizny na wypadek śmierci.

Comments are closed.