PIERWOTNE SPOSOBY NABYCIA WŁASNOŚCI

PIERWOTNE SPOSOBY NABYCIA WŁASNOŚCI

Każde zbywalne prawo podmiotowe, a zatem i prawo własności, można nabyć w sposób pochodny, albo w sposób pierwotny. Do pierwotnych sposobów zaliczamy:

1.ZASIEDZENIE (usucapio) – nabycie własności wskutek ciągłości posiadania przez czas określony prawem. Występowało w dwóch postaciach: starszej – usucapio oraz nowszej – longi temporis praescriptio.
Zasiedzenie miało kłaść koniec sporom dotyczących własności rzeczy a przede wszystkim likwidacji rozbieżności

2. ZAWŁASZCZENIE (occupatio) - było to zasiedzenie wg dawnego ius civile, sposób nabycia własności kwirytarnej dostępny tylko dla obywateli. Wg Ustawy XII Tablic prawo własności nabywało się przez usucapio:
- na rzeczach ruchomych – po upływie roku
- nieruchomościach – po upływie 2 lat

3. PRZETWORZENIE (specificatio) - było obróbka cudzego materiału (bez porozumienia z właścicielem) tak, że powstawała nowa rzecz (nova species).

4. POŁACZENIE I ZMIESZANIE - (accessio, confusio, commixtio)

5. NABYCIE OWOCÓW - Pożytki (fructus) nabywał w sposób pierwotny na własność: właściciel rzeczy macierzystej, jej posiadacz w dobrej wierze oraz emfiteuta. Stawali się oni właścicielami pożytków w chwili oderwania się ich od rzeczy macierzystej (separatio).

Comments are closed.