POJĘCIE I FORMY TESTAMENTÓW

POJĘCIE I FORMY TESTAMENTÓW

TESTAMENT – był czynnością prawna jednostronną, aktem ostatniej woli ( ultima voluntas), odwołalny aż do śmierci i skutecznym dopiero po śmieci. W jego treści musiało być zawarte ustanowienie ogólnego dziedzica przed spadkodawcę.
FORMA
Ważny testament można był sporządzić tylko w przepisanej formie.

1.Najstarsze formy testamentu wg ius civile
2 rodzaje najstarszych testamentów można było sporządzić tylko publicznie i w szczególnych okolicznościach:
 w czasie pokoju przez zgromadzeniem ludowym [ testamentum calatis comitis]
 w czasie wojny przed gotowym do boju oddziałem [testamentum in procinctu]

2.Testament mancypacyjny – testamentum per aes et libram
Wobec 5 świadków i obsługującego wagę, sporządzający testament mancypował swój majątek zaufanej osobie ( familiae emptor) dając jej zarazem ustne polecenie komu ma wydać tej majątek po śmierci.
Istotne znaczenie miała tu wola testatora, z reguły wyrażana na piśmie, na tabliczkach woskowych, które testator wręczał powiernikowi, przy zachowaniu tradycyjnych formalności mancypacyjnych.

3.Testament prawa pretorskiego
Pretor odrzucił formalność testamentu mancypacyjnego i ogłosił w edykcie z I w.p.n.e., że udzieli bonorum possessio secundum tabulas każdemu kto przedłuży testament pisemny opatrzony pieczęciami min. 7miu świadków ( 5 świadków, libripens, familiae emptor).
4.Testament prawa poklasycznego
W okresie dominatu powstawały formy testamentów:
a) Publiczne – polegały na wpisaniu ostatniej woli testatora do akt sądowych lub gminnych, albo na złożeniu testamentu u cesarza
b) Prywatne – tu forma pisemna odgrywała dużą rolę, ze względu na swoje wartości dowodowe. Sporządzano zwykle w kilku egzemplarzach
c) Pisemne
d) Ustne – złożone wobec 7 świadków

TESTAMENTY SZCZEGÓLNE
Najważniejszym problemem do uregulowania był testament żołnierza ( testamentum militis)
Najdalej posunął się tu cesarz Tracjan który zezwolił na sporządzanie testamentu żołnierskiego w dowolnej formie (ustnej lub pisemnej).

Comments are closed.