EMILE DURKHEIM (klasyk)

EMILE DURKHEIM (klasyk)
Poruszane zagadnienia:
1) typy więzi społecznych
2) związane z nimi typy prawa
3) przestępczość i jej „normalność”
4) ewolucja prawa karnego

# SPOŁECZEŃSTWO – nie jednostki, tylko byt moralny
 fakty społeczne należy badać jak rzeczy (obiektywnie, bo są oderwane od ludzi)
# PRAWO – wskaźnik integracji /solidarności społecznej; podstawą prawa są obyczaje
 normy prawne – usankcjonowane zasady postępowania

# SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA – poczucie wspólnoty, więź z innymi ludźmi + wzajemna zależność; czynnik powodujący, że społeczeństwo jest całością
# SOLIDARNOŚĆ MECHANICZNA – charakterystyczna dla społeczeństw pierwotnych, mało zróżnicowanych
 opiera się na podobieństwie pod względem położenia społecznego
# SOLIDARNOŚĆ ORGANICZNA – dot. społeczeństw bardziej zróżnicowanych; opiera się na zależnościach między jednostkami
 tu większa rola prawa cywilnego, regulującego obrót między jednostkami
Następuje przejście od solidarności mechanicznej do organicznej i w zw. z tym prawo karne łagodnieje (ewolucja jakościowa)

# FUNKCJE PRZESTĘPCY:
 służą ustanawianiu porządku normatywnego - ludzie muszą mieć świadomość, czym są normy i ze one istnieją; o tym, że dana norma istnieje, wiemy bo została ona naruszona
 NORMALNOŚĆ PRZESTĘPSTWA – to, że stwierdzamy istnienie przestępstwa i je potępiamy oznacza, że funkcjonowanie społeczeństwa jest OK

Comments are closed.