Funkcja stabilizująca i dynamizująca prawa.

Funkcja stabilizująca i dynamizująca prawa.

W tej met a funkcji można wyróżnić jej dwa aspekty:
- funkcję stabilizującą, gwarantującą ład, porządek oraz efektywność przyjętych rozwiązań, a zarazem utrzymanie istniejącego układu stosunków społecznych. Wiąże się to z zespołem urządzeń zapewniających skuteczność reakcji na wszelkiego rodzaju naruszenia porządku i sytuacje konfliktowe, prowadzące do zakłóceń układu; wiatę się również z koniecznością podejmowania pewnych działań adaptacyjnych, związanych z procesami żywiołowych zmian społecznych;
- funkcje dynamizującą, wyrażającą się we wprowadzaniu zmian w tym układzie i kształtowaniu nowych stosunków społecznych; zmiany te mogą być wynikiem działań koordynujących działania zbiorowe i przynajmniej w jakiejś mierze oddziaływać na tok dokonywujących się przeobrażeń. Mogą one również mieć charakter planowy, oparty na prognozach naukowych, zgodny z wytyczonym kierunkiem rozwoju społeczeństwa i dostosowanym do niego kierunkiem rozwoju norm i instytucji prawnych .

Comments are closed.