Prawo zwyczajowe i pluralizm prawny” – Kojder

Prawo zwyczajowe i pluralizm prawny” – Kojder
# PRAWO ZWYCZAJOWE łączy cechy regulacji bezpośrednich (opartych na więziach osobowych) i pośrednich (bezosobowych)
• nie posługuje się formalnymi instytucjami prawnymi (organami ustawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi)
• nie ma wyraźnej granicy między postępowaniem prawno-zwyczajowym a innymi procedurami społecznej mediacji
• główną zasada regulującą postępowanie stron jest zasada wzajemności
• konflikty rozstrzygane w drodze negocjacji
# Różne definicje prawa:
etatystyczno-jurydyczne: prawem są reguły postępowania zabezpieczone przymusem państwa; prawo to system norm związanych z działalnością przymusowego aparatu państwowego
 utożsamianie prawa ze zbiorem norm ustanowionych, uznawanych i egzekwowanych przez państwo
 socjologia prawa ma zajmować się głównie oddziaływaniem prawa oficjalnego na stosunki społeczne i vice versa
socjologiczne: prawem w danej grupie społecznej można nazwać powtarzający się schemat realizacji pożądanych stanów społecznych w tej grupie; prawo to zespół norm i sankcji sformalizowanych, regulujących zachowania jednostek, działalność instytucji itp. oraz ustalających sformalizowane zasady współżycia społecznego; prawo to sformalizowana wzajemna relacja uprawnień i obowiązków
 socjologia prawa dąży przede wszystkim do ustalenia ogólnych prawidłowości społecznego rozwoju i funkcjonowania szeroko pojętego prawa
antropologiczne: reguły prawa wyodrębniają się od reszty reguł pod tym względem, że odczuwa się je i uważa za zobowiązanie 1 osoby oraz uprawnione roszczenie innej; podstawową, konieczną cechą prawa w każdym społeczeństwie jest prawomocne użycie przymusu fizycznego; prawem są najbardziej usystematyzowane i najczęściej stosowane środki kontroli społecznej
 antropologia prawa zajmuje się kulturowymi źródłami i uwarunkowaniami prawa oficjalnego i nieoficjalnego, recepcją prawa

# reguły zwyczajowe, przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, mają charakter prawny, o ile zobowiązują do postępowania uznawanego za należne osobie uprawnionej
# naruszenie zasad prawa zwyczajowego spotyka się z negatywną reakcją otoczenia
# ‘sędziowskie prawo zwyczajowe’ – szczególna kategoria prawa zwyczajowego
# wprowadzenie do ustawodawstwa regulacji niezgodnych z prawem zwyczajowym nie zawsze powoduje obumieranie tego prawa – czasem prawo przechodzi powolną ewolucję

# 3 rodzaje relacji prawa zwyczajowego i oficjalnego
1. pr. oficjalne może zakazywać przestrzegania reguł pr. zwyczajowego
2. pr. oficjalne może odmawiać ważności regułom pr. zwyczajowego
3. pr. oficjalne może odwoływać się do reguł pr. zwyczajowego, traktując je jako źródło pr. oficjalnego

Comments are closed.