SPOŁECZNA ROLA (oddziaływanie) PRAWA

SPOŁECZNA ROLA (oddziaływanie) PRAWA
 świadomość obowiązku prawnego ukierunkowuje postępowanie ludzkie
 oddziałuje wychowawczo, kształtuje przyzwyczajenia społeczne – można tu wyodrębnić 3 reguły
1. reguła ćwiczenia i niećwiczenia  przez ćwiczenie (stałe pobudzenie) jednych motywów działania i tłumienie innych prawo wzmacnia i rozwija skłonności i cechy pożądane + prowadzi do zaniku innych
2. reguła przyzwyczajenia prawo kształtuje przyzwyczajenia poprzez stałe wywoływanie pewnych działań, pobudek … (‘automatyzacja zachowań’)
3. reguła retroakcji  wykonywanie pewnych zautomatyzowanych czynności wywołuje emocje, które w przeszłości owe czynności poprzedzały (a z przestrzeganiem prawa łączą się Ne ogół emocje pozytywne i korzystne społecznie)
o zmniejsza się z czasem rola siły, przymusu i strachu na rzecz dobrze pojętych korzyści własnych, potem motywacji altruistycznych
o racjonalny prawodawca powinien uwzględniać czynniki kulturowe, społeczne, gospodarcze ….
o prawo kształtuje stosunki władzy, ustanawia zasady podziału dóbr, jest stymulatorem zmian społecznych
 należy świadomie kierować jego rozwojem poprzez NAUKOWĄ POLITYKĘ PRAWA (patrz wyżej – „Wizja naukowej polityki prawa” Kojdera)

Comments are closed.