WIZJA SOCJOLOGII (SOCJOLOGIA EMOCJONALNA)

WIZJA SOCJOLOGII (SOCJOLOGIA EMOCJONALNA)
o cechy zjawisk społecznych (które są bardziej złożone niż zjawiska fizyczne i psychiczne)
2. złożoność związków przyczynowych
3. irregularność
4. indywidualność (podobne zjawiska w jednym czasie w kilku miejscach / w 1 miejscu w różnym czasie)
o zasada WIELOPRZYCZYNOWOŚCI - nawet najprostsze zjawisko jest wynikiem łącznego oddziaływania wielu różnorodnych czynników
o zadanie socjologii – formułowanie sądów / teorii / twierdzeń o tym, co wspólne i właściwe procesom rozwoju społecznego (a nie opisywanie poszczególnych zjawisk społecznych)
o USTRÓJ SPOŁECZNY – system skoordynowanego postępowania mas ludzkich, którymi kierują różne motywacje (gł. prawne)
o podstawą organizacji społecznej jest władza
o emocje – specyficzne, jednorodne rodzajowo przeżycie psychiczne; realnie istniejąca klasa przedmiotowa; przeżycia dwustronne, doznawczo-popędowe

Comments are closed.