PONTYFIKAT JANA PAWŁA XXIII ( Angelo Roncalli)

PONTYFIKAT JANA PAWŁA XXIII ( Angelo Roncalli)
Ten pontyfikat zamyka okres potrydencki w działalności dyplomacji Stolicy Apostolskiej i otwiera drogę dialogu. Fundamentalne znaczenie miała encyklika papieska „Pacem in terris” – była dokumentem, który zmuszał starą dyplomację czasu Piusa XII do automodyfikacji. Dlaczego „zmuszał”? Ponieważ w chwili wyboru Jan XXIII był pomyślany jako kandydat przejściowy – […]

Sprawa z 18.05.2005-kontakty PL z Białorusią. - Polska w procesie integracji

Sprawa z 18.05.2005-kontakty PL z Białorusią. - Polska w procesie integracji
Do 1995roku, bardzo rzadko w stosunkach dyplomatycznych była wykorzystywana instytucja „persona non gratea”- trzeba było „ostro narozrabiać”- dr. Czubiński. Ostatnio coraz częściej się to stosuje, również w polskiej dyplomacji. Powoduje to automatyczne zastosowanie zasady wzajemności. Kwestią istotną, a coraz częściej zapominaną , jest instytucja […]

24.01.2004-ustawa o ordynacji wyborczej do PE. - Polska w procesie integracji

24.01.2004-ustawa o ordynacji wyborczej do PE. - Polska w procesie integracji
Są pewne kwestie, które dotyczą jednostek i samorządów, gdzie kompetencje państwa i Wspólnoty są łączone, np. kwestia uprawnień dla cudzoziemców .Powinny być one „lepsze” dla obywateli UE niż dla innych , dlatego mają oni prawo zamieszkania, rejestracji, czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich […]

SŁOWNIK POJĘĆ SYSTEMOWYCH – prognozowanie

SŁOWNIK POJĘĆ SYSTEMOWYCH – prognozowanie
erozja Zmniejszanie się bazy zasobów podtrzymujących system, które samo w sobie może prowadzić do dalszego ich spadku. Jest to dodatnie sprzężenie zwrotne ukierunkowane w dół, tak iż każdy spadek zwiększa prawdopodobieństwo dalszego spadku.
nieliniowość Zależność między przyczyną a skutkiem, która nie ma charakteru stałej proporcji pomiędzy wszystkimi wartościami mierzącymi przyczynę i […]

Do najważniejszych aktów prawnych w ramach systemu UE należą:

Do najważniejszych aktów prawnych w ramach systemu UE należą:
• Traktaty – istnieją trzy traktaty ustanawiające Wspólnoty. Oryginalne traktaty były na przestrzeni lat uzupełniane i nowelizowane - ostatnio w Nicei. Traktaty stanowią ramy konstytucyjne istnienia Wspólnot Europejskich, w które wpisują się prawodawstwo oraz organy administracji.
• Rozporządzenia – są bezpośrednio wiążące oraz bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich na […]

Ordynacja wyborcza - Inne zadania gmin i powiatów

Ordynacja wyborcza - Inne zadania gmin i powiatów
W Unii Europejskiej, na podstawie przepisów art. 19 TWE oraz dyrektywy 94/80/WE, obywatele innych państw członkowskich, zamieszkujący w danej gminie, korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz samorządowych.
Innymi słowy, prawo unijne traktuje obywateli państw członkowskich UE, mieszkających w państwie członkowskim innym niż ich własne, […]

przegląd wybranych wydarzeń z historii turystyki:

Przegląd wybranych wydarzeń z historii turystyki:
* VIII w. p.n.e. – greckie pielgrzymki do Olimpii,
* VII i VIII w. – rozwój turystyki religijnej,
* XIII w. – okres wędrówek do uniwersytetów włoskich,
* 1271 r. – wyprawa Marco Polo do Chin,
[…]

przegląd wybranych wydarzeń z historii turystyki:

Przegląd wybranych wydarzeń z historii turystyki:
* VIII w. p.n.e. – greckie pielgrzymki do Olimpii,
* VII i VIII w. – rozwój turystyki religijnej,
* XIII w. – okres wędrówek do uniwersytetów włoskich,
* 1271 r. – wyprawa Marco Polo do Chin,
[…]

pojęcia związane z turystyką:

pojęcia związane z turystyką:
agroturystyka – wypoczynek w gospodarstwach rolnych, u rolnika uprawiającego rolę,
atrakcyjność turystyczna – występowanie pewnej cechy charakterystycznej, przyciągającej turystów na pewne tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, pomników historii, oraz różnych innych ciekawych obiektów zagospodarowania przestrzennego,
chłonność turystyczna – maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą jednocześnie przebywać na danym obszarze nie powodując […]

Komputer osobisty

Komputer osobisty
Personal Computer, stąd skrót PC i powszechne polskie określenie pecet) – obecnie następca klonów mikrokomputera wyprodukowanego przez firmę IBM w latach 80. Przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego, domowego i biurowego, zazwyczaj stacjonarny. W węższym znaczeniu PC oznacza komputery standardu IBM-PC, w szerszym do komputerów osobistych zaliczamy także np. komputery produkcji Apple (Macintosh, Mac).
Choć […]