POWSTANIE DWÓCH PAŃSTW NIEMIECKICH - Historia polityczna Europy po 1945 r.

POWSTANIE DWÓCH PAŃSTW NIEMIECKICH - Historia polityczna Europy po 1945 r.

Kryzys berliński przyspieszył powstanie dwóch państw niemieckich. 1 VII 1948 przedstawiciele 3 zachodnich stref okupacyjnych wręczyli premierom krajów niemieckich dokumenty, które mówiły o zwołaniu zgromadzenia ustawodawczego oraz zawierały wytyczne co do przyszłej konstytucji niemieckiej (wymóg federacyjności, republika demokratyczna, podział terytorialny). Wpierw oddano administrację w ręce niemieckie. 28 IV 1949 roku podpisano statut Zagłębia Ruhry (podpisywały Francja, Wielka Brytania, USA, Benelux). W tym czasie trwały już obrady nad konstytucją, która została przyjęta przez Zgromadzenie 8 V 1949 roku. Ustawa Zasadnicza miała początkowo obowiązywać również na terenie Berlina Zachodniego, ale okupanci się na to nie zgodzili, zostawiając tam swoją bezpośrednią administrację. 12 V 1948 roku narzucono Statut Okupacyjny, który regulował zasady okupacji na terytorium zachodnich stref. Za moment rzeczywistego powstania Republiki Federalnej Niemiec (z tymczasową stolicą w Bonn) uważa się moment powstania rządu koalicyjnego CDU/CSU i FDP wraz z Adenauerem jako kanclerzem na czele.
Rosjanie zezwolili by konstytucja została przyjęta również we wschodnie strefie, lecz tam istniały już skomplikowane instytucje o charakterze ustawodawczym: Kongres Ludowy, Niemiecka Rada Ludowa. 7 X 1949 roku Kongres przyjął własną konstytucję powołującą do życia Niemiecką Republikę Demokratyczną. Otto Grotewohl.
Powstanie dwóch państw niemieckich w tym momencie nie rozwiązywało problemu niemieckiego. RFN nie uznawała NRD, gdyż uważała się za jedynego reprezentanta Niemiec na arenie międzynarodowej. Stąd przyjmowała na swoje tereny wszystkich Niemców niezależnie skąd by pochodzili.
NRD ustanowiła swoje centrum administracyjne w Berlinie Wschodnim, Berlin Zachodni pozostawał pod okupacją zachodnią, lecz przemieszczanie się pomiędzy tymi strefami nie stanowiło dużego problemu (wystarczały zwykle środki komunikacji miejskiej, bez większych utrudnień), co umożliwiało Niemcom ze strefy wschodnie przelot, przejazd z Berlina Zachodniego na tereny RFN.

Comments are closed.