STRUKTURA WEWNĘTRZNA KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

STRUKTURA WEWNĘTRZNA KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.
Zakres tematyczny odpowiedzialności komisarzy:
-nic ważnego
Dyrekcje Generalne
 KE dzieli się na Dyrekcje Generalne i Służby Specjalne
 KE pod przewod. Prodiego zdecydowała o zniesieniu numeracji, pozostawiając tylko krótkie, hasłowe, zrozumiałe nazwy DG.–>jest ich obecnie 24.
 Przewodniczący Prodi jest odpowiedzialny za te dziedziny, które wymagają koordynacji prac jako całości:
• Sekretariat Generalny ( […]

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.
 Do końca lat’90 przewodniczący nie miał specjalnych uprawnień czł KE nie byli związani jego instrukcjami i poleceniami
 Charyzmatyczni Przewodniczący: Delors ( 1985-1995), Hallstein (1958-1967 )
 Zmiany TA- wykład
 Zmiany TN:
o potwierdza postanowienia TA- określa polityczny kierunek działań KE
o decyduje o wewn. organizacji KE, mając na względzie zapewnienie spójnego, efektywnego i opartego […]

.STATUS PRAWNY KOMISARZY Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

.STATUS PRAWNY KOMISARZY Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.
 Czł. KE mają status funkcjonariuszy mdzn ( europejskich). (fm lub fe)
 Kodeks postępowania administracyjnego dołączony do Regulaminu wewn. Przyjętego w XII 2000:
o Nie mogą podejmować żadnej działalności zawodowej w trakcie swojej kadencji, bez względu na to , czy jest to działalności odpłatna , czy też nie.
o Zakazem nie jest […]

WYGAŚNIĘCIE MANDATU CZŁONKA KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

WYGAŚNIĘCIE MANDATU CZŁONKA KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.
 Do dymisji komisarza może dojść w 3 przypadkach ( art. 216 ToWE ):
1. gdy przestał on spełniać warunki konieczne do wykonywania swoich obowiązków, ( np. komisarz A. Borschette- udar mózgu, lub utrata niezależności)
2. dopuścił się poważnego uchybienia ( np. naruszenie tajemnicy zawodowej)
3. dymisja udzielona całej KE przez […]

SKŁAD I ZASADY NOMINACJI CZŁONKÓW KOMISJI Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

SKŁAD I ZASADY NOMINACJI CZŁONKÓW KOMISJI Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.
 Liczba czł. KE- art.157 ToEWG ( obecnie art.213 ToWE), K=9 czł.
- art.9 ToEWWiS, WW=9czł.
[…]

GENEZA KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

GENEZA KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.
 jest instytucją , co do której przyjęto niespotykane dotychczas rozwiązania, tak w odniesieniu do statusu prawnego, struktury i w szczególności kompetencji.
 początki : postanowienia Traktatu Paryskiego ( TP )z 1951, powołującego EWWiS
o główną instytucją była Wysoka Władza ( WW ) - art. 10 TP- organ ponadnarodowy- terminu […]

Organizacja pracy TO - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Organizacja pracy TO - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
- reguluje to Regulamin Wewn. z IV.1999
- Przewodniczący
 Czuwa nad właściwym funkcjonowaniem jednostek i przebiegiem działalności TO
 Zwołuje i przewodniczy obradom
 Czuwa nad wykonywaniem decyzji TO
 Reprezentowanie TO w jego kontaktach tak z instytucjami WE jak i organami kontroli finansowej p.czł UE
- obraduje na sesjach, kalendarz obrad jest ustalany raz do roku, może obradować na sesjach nadzwyczajnych
- porządek […]

Skład i status prawny członków TO - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Skład i status prawny członków TO - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
- 15 członków wybieranych jednomyślnie przez RUE po konsultacji z PE na 6- letnia, odnawialna kadencję ( TN zamiast jednomyślności przewiduje KWG RUE)
- każde p.czł ma jedno miejsce ( do TN był to praktyka, TN ja sankcjonuje)
- czł. TO wybierają spośród swego grona :
 Przewodniczącego ( głosowanie tajne, w. 2/3 głosów), […]

Geneza - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Geneza - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
-związana z procesem kształtowania budżetu ogólnego, utworzenia i wzrostu zasobów własnych oraz koniecznością zwiększenia kontroli wykonywania budżetu Wspólnot wobec zwiększającej się skali nadużyć i oszustw finansowych
- pierwotnie każda ze Wspólnot miała odrębny system kontroli finansów publicznych
• W ramach WE – Europejska Jednostka Komisji ds. Koordynacji Zapobiegania Oszustwom ( UCLAF)
• EWWiS- Komitet Kontrolny […]

Uprawnienia TO i sposób ich realizacji (art.238 ToWE) - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Uprawnienia TO i sposób ich realizacji (art.238 ToWE) - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
 Kontrola wszystkich wydatków i dochodów WE, organów utworzonych przez WE (pod warunkiem, ze stosowne dokumenty założycielskie nie wykluczają takiej możliwości)
 Kontrola dochodów i wydatków osób prawnych (noszących nazwę agenci, fundacji, centrum itd.) utworzonych przez Wspólnotę i dysponujących pewna niezależnością w sprawach budżetu i personelu, a których […]