KOMPETENCJE - PARLAMENT EUROPEJSKI

KOMPETENCJE - PARLAMENT EUROPEJSKI

1.legislacyjne
2.kontrolne
3.budżetowe
4.zatwierdzające

Kompetencje legislacyjne
Na początku PE posiadał jedynie funkcje opiniodawcze, odnoszące się do projektów aktów prawnych. W 1975 r. po raz pierwszy uzyskał pewien wpływ na proces legislacyjny, a ściślej mówiąc na uchwalenie budżetu. Realny wpływ uzyskał PE dopiero po wejściu w życie JAE i ustanowieniu na jego mocy tzw. procedury współpracy. Nie posiadał nadal kompetencji współdecydowania o kształcie podejmowanych w procedurach legislacyjnych uchwał.
INSTYTUCJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
W 10 z 8.12.2004.

Dopiero po Traktacie z Maastricht (TzM) ustanowiona została na jego mocy procedura współdecydowania. Od wejścia w życie TA stała się ona dominującą procedurą legislacyjną co oznaczało, że pozycja PE uległa wzmocnieniu wobec RUE. PE nie posiadał i nie posiada prawa do występowania z inicjatywą ustawodawczą. PE może zgłosić KE wniosek o uchwaleniu projektu aktu prawnego ale KE nie musi go przyjąć.
Istnieje 5 zasadniczych procedur legislacyjnych:
1. konsultacji
2. współpracy
3. współdecydowania
4. zgody
5. informacji

Ad 1. Konsultowanie PE przez RUE lub KE może być obowiązkowe lub fakultatywne. PE zachował kompetencje opiniodawcze we wszystkich obszarach I filaru UE, w których opiniowanie jest obligatoryjne. Zasięgnięcie przez RUE opinii PE przed podjęciem decyzji jest obowiązkowe w następujących sprawach:
1. prawa obywateli UE
2. Wspólna Polityka Rolna
3. swobodny przepływ usług
4. niektóre aspekty polityki transportowej
5. zasady konkurencji
6. przepisy podatkowe
7. przepisy o ujednoliceniu ustawodawstwa
8. Europejski Bank Centralny
9. Komitet ds. zatrudnienia
10. przemysł
11. spójność ekonomiczna i społeczna
12. Badania i Rozwój
13. Ochrona środowiska naturalnego
14. ustalenie zakresu spraw rozpatrywanych przez Sąd Pierwszej Instancji (SPI)
15. mianowanie członków TO
16. postanowienia finansowe
17. zawieranie niektórych umów mnd. z państwami trzecimi ( umowy o akcesji, o stowarzyszeniu)
18. podejmowanie działań w zakresie wspólnego rynku, które nie są przewidziane traktatami, ale są niezbędne do powstania wspólnego rynku.
Fakultatywne zasięganie opinii przez RUE lub KE następuje wtedy gdy jedna z tych instytucji uzna to za stosowne. Opinie PE wydawane w obu trybach konsultacji nie są wiążące dla KE i RUE.
Procedura konsultacji jest najstarszą procedurą.
Ad.2) Po zmianach wprowadzonych przez TA jej zakres został ograniczony do spraw związanych z Unią Gospodarczą i Walutową. Wszystkie dotychczasowe sprawy objęte dotąd procedurą współpracy zostały przeniesione do procedury współdecydowania lub zgody.

Comments are closed.