PARLAMENT EUROPEJSKI – PE INSTYTUCJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

PARLAMENT EUROPEJSKI – PE INSTYTUCJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Kalendarz posiedzeń PE jest określany przez rytm 4 tygodniowy. W pierwszym tygodniu danego miesiąca mają miejsce posiedzenia plenarne, drugi, trzeci tydzień to posiedzenia komisji plenarnych , czwarty tydzień to posiedzenia frakcji parlamentarnych. W sierpniu nie ma żadnych posiedzeń.
Posiedzenia plenarne dzielą się na:
1. zwyczajne w Strasburgu.
2. nadzwyczajne w Brukseli.
Posiedzeniami plenarnymi kieruje przewodniczący PE lub jeden z jego zastępców. Posiedzenia plenarne komisji i frakcji PE są na ogół jawne.
Od 1989 r. regularnie 2 razy w roku odbywają się posiedzenia Konferencji Organów Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych- COSAC.
W skład COSAC wchodzą deputowani do PE oraz deputowani do parlamentów narodowych należących do tamtejszych Komisji Europejskich. Od Traktatu Amsterdamskiego (TA) posiedzenia COSAC uzyskały status prawy na mocy protokołu „ O roli parlamentów narodowych” stanowiącego załącznik do TA. Komisja Europejska (KE) jest zobowiązana do przedkładania parlamentom narodowym wszystkich projektów aktów prawnych, informowania ich o planach legislacyjnych a także przekazywania dokumentów konsultacyjnych ( Zielone Księgi, Białe Księgi, komunikaty)

GŁOSOWANIE W PE
PE przyjmuje decyzje bezwzględną większością głosów (bwg) przy kworum wynoszącym 1/3 ogółu deputowanych. Od tej reguły są 3 wyjątki:
• PE podejmuje decyzje kwalifikowaną większością 2/3 głosów (kwg) w obecności co najmniej połowy deputowanych przy uchwalaniu votum nieufności wobec KE in corpore, a także przy uchwalaniu decyzji o odrzuceniu w drugim czytaniu projektu budżetu przygotowanego przez KE.
• PE podejmuje decyzje kwg 3/5 przy kworum co najmniej połowy deputowanych przy ustalaniu stopy wzrostu wydatków nieobligatoryjnych w danym roku budżetowym oraz przy odrzuceniu w drugim czytaniu projektu budżetu wniesionym przez RUE do poprawek PE.
• zwykłą większością głosów w sprawach proceduralnych.

Comments are closed.