.STATUS PRAWNY KOMISARZY Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

.STATUS PRAWNY KOMISARZY Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

 Czł. KE mają status funkcjonariuszy mdzn ( europejskich). (fm lub fe)
 Kodeks postępowania administracyjnego dołączony do Regulaminu wewn. Przyjętego w XII 2000:
o Nie mogą podejmować żadnej działalności zawodowej w trakcie swojej kadencji, bez względu na to , czy jest to działalności odpłatna , czy też nie.
o Zakazem nie jest objęta działalność naukowa i badawcza
o Kandydowanie na stanowiska w krajowej administracji publicznej związane jest z koniecznością wzięcia urlopu na czas kampanii wyborczej
o Honoraria autorskie ( za wydanie książki, publikacje w prasie, odczyty) powinny zostać przeznaczone na cele dobroczynne
o Mogą pełnić honorowe, nieodpłatne funkcje w fundacjach politycznych, kulturalnych, artystycznych czy dobroczynnych oraz naukowych.]
o Funkcje nie powinny, pod żadnym pozorem, powodować konfliktu interesów
o Ponadto powinny być one ujawnione i podane do publicznej wiadomości
o Mogą być aktywnymi członkami partii politycznych i związków zawodowych
o Nie wolno im sprawować żadnych urzędów państwowych
o Powinni poinformować o działalności zawodowej swych współmałżonków
o Nie wolno im przyjmować prezentów, które przekraczają wartość 150 euro, jeśli zgodnie ze zwyczajami dyplomatycznymi, otrzymają oni wartościowy prezent, to powinni oni go oddać do departamentu protokolarnego KE.
o Mają obowiązek poinformowania Przewod. o każdym otrzymanym odznaczeniu, nagrodzie czy innym wyróżnieniu.
o Nie wolno im czynić żadnych komentarzy, które stawiałyby pod znakiem zapytania decyzje podjęte przez KE.
o Zobowiązani są do utrzymania w tajemnicy przebiegu spotkań KE
o Przed objęciem swej funkcji składają przysięgę przed TS
o TS w przypadku złamania ustalonych zasad jest prawomocny do zdymisjonowania danego komisarza, pozbawienia renty, emerytury lub innych korzyści
o Po upływie kadencji zobowiązują się do „do ostrożności i rozwagi” w przyjmowaniu funkcji i korzyści ( w ciągu 1 roku; czł WW obowiązywała 3-letnia karencja), oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej

Comments are closed.