STRUKTURA WEWNĘTRZNA KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

STRUKTURA WEWNĘTRZNA KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

Zakres tematyczny odpowiedzialności komisarzy:
-nic ważnego
Dyrekcje Generalne
 KE dzieli się na Dyrekcje Generalne i Służby Specjalne
 KE pod przewod. Prodiego zdecydowała o zniesieniu numeracji, pozostawiając tylko krótkie, hasłowe, zrozumiałe nazwy DG.–>jest ich obecnie 24.
 Przewodniczący Prodi jest odpowiedzialny za te dziedziny, które wymagają koordynacji prac jako całości:
• Sekretariat Generalny ( SG )
• Służby Prawne
• Służba ds. Środków Masowego Przekazu i Komunikacji
• Podlega mu Rzecznik Prasowy
 Główne zmiany wprowadzone przez Prodiego:
• Komisarze będą mieć swoje siedziby przy DG, za których pracę odpowiadają ( dotychczas urzędowali wszyscy razem w oddzielnym gmachu)
• Biura komisarzy ( gabinety polityczne) zostały. zmniejszone, a ich personel będzie bardziej wielonarodowy. Celem Prodiego jest osiągnięcie takiego stanu, w którym szef lub z-ca szefa każdego gabinetu byłby innej narodowości niż komisarz, a personel zatrudniony w gabinecie wywodził się z co najmniej 3 p.-czł.
• Zmniejszy się ( z 42 do 36 ) liczbę dyrekcji, co będzie przejawem upraszczania i racjonalizacji biurokracji KE
• Zasady powoływania funkcjonariuszy za wyższe stanowiska w KE będą bardziej przejrzyste
• Zwiększy się mobilność wewn. Pracowników KE na stanowiskach kierowniczych
• Stworzy się nową, wzmocnioną Służbę Specjalną ds. Środków Masowego Przekazu i Komunikacji w celu zagwarantowania obywatelom profesjonalnej informacji o działalności o KE i dostępu do dokumentów
• Będzie promowana antydyskryminacja zasady tzw. równych szans (chodzi przede wszystkim o zwiększenie liczby kobiet zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach)
 Za kontynuowanie podjętych działań reformatorskich odpowiedzialny jest komisarz N. Kinnock

Gabinety polityczne:
 Pomysłodawcom GP był Sekretarz Generalny KE E. Noël. ( wzorował się na francuskiej tradycji osobistego biura ministrów).
 Początkowo komisarz miał do dyspozycji tylko 2 osoby. Pod koniec lat ‘60=4os. Na pocz. Lat ‘70=14, (n tylko 6 z nich mogło być pracownikami najwyższego szczebla),lata ’90-wykład
 Na czele gabinetu stoi funkcjonariusz, który jest zwykle obywatelem tego samego p. co jego zwierzchnik. Z pozostałych urzędników przynajmniej jeden musi być innej narodowości niż czl. KE.
 Szef gabinetu jest m.in. uprawniony do uczestniczenia w posiedzeniach KE i innych gremiów wspólnotowych, w określonych sytuacjach może zastępować komisarza, jednak bez prawa do głosowania.
 Zadania GP:
o Pomoc komisarzowi w kierowaniu jego resortem
o Koordynacja administracyjna prac
o Odpowiedzialność za przepływ informacji m. rządami p-czł. A KE
o Prezentacja wizerunku publicznego członka KE
o Utrzymywanie kontaktów z mediami oraz instytucjami i organami Unii.
 GP muszą na bieżąco informować komisarzy o zagadnieniach, które mają być dyskutowane na posiedzeniach plenarnych KE, i wydawać własne opinie
 W tym celu przedstawiciele GP all komisarzy spotykają się nawet 7 razy w tyg., pod kierownictwem członka GP Przewodniczącego KE, i dyskutują propozycje działań zaopiniowane przez odpowiednią DG. Wnioski z tych spotkań prezentowane są na poniedziałkowych posiedzeniach szefów GP pod przewod. Sekretarza Generalnego KE, których celem jest wypracowanie porozumienia w jak największej liczbie spraw. Ułatwić ma to pracę KE, spotykającej się 10 dni później, w środę, i głosującej nad projektem decyzji.
Punkty, w których szefom GP udało się uzyskać jednomyślną zgodę, trafiają na listę „A” i są uchwalane przez KE bez żadnej dyskusji, co oczywiście nie wyklucza, formalnoprawnego punktu widzenia, możliwości zgłoszenia przez czł. KE wniosku o przedyskutowanie jeszcze na jej posiedzeniu propozycji z listy „A”. (rzadko)
Pozostałe kwestie, co do których na forum szefów GP pojawiły się zastrzeżenia, podlegają normalnej procedzurze głosowania przez KE.
 GP są więc pierwszy filtrem projektów decyzji przedkładanych przez KE, a jednocześnie przekazują one podjęte decyzje jej aparatowi i p.UE. W praktyce są pośrednikiem m. komisarzem a podległą mu DG

7. SŁUŻBY SPECJALNE: - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

 Są podporządkowane poszczególnym komisarzom
 liczba, zakres autonomii oraz charakter ich działań podlegają ciągłym zmianom, w zależności od potrzeb.
 nowo utworzona Służba ds. Środków Masowego Przekazu i Komunikacji, Biuro ds. Zapobiegania Nadużyciom ( OLAF) –1999, przekształcona z Jednostki Komisji ds. Koordynacji Zapobiegania Nadużyciom (UCLAF); w 2000 utworzono Służbę Audytu Wewnętrznego
 Służby Specjalne ( trochę się różni z wykresem z wykładu - * było na wykł.):
o Służba Prawna*
o Służba Rzeczników
o Połączona Służba Tłumaczy i Obsługi Konferencji*
o Urząd Statystyczny*
o Inspektorat Generalny
o Biuro Pomocy Humanitarnej WE ( ECHO)*
o Wydział ds. Negocjacji Akcesyjnych (TFAN)
o Agencja Zaopatrzenia Euroatomu
o Biuro Publikacji Oficjalnych WS*]
 Z komisją współpracują różne osoby prawne mające postać agencji, fundacji, centrum czy biura.
 Istnieją organy, instytucje formalnie utworzone przez p-czł UE, które pozostają poza strukturą adm. KE: Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji, lub różne tzw. szkoły: Szkoły Europejskie ( m.in. w Brukseli, Luksemburgu)
 KE ma prawo do tworzenia struktur tymczasowych

Comments are closed.