władzę wykonawczą w USA sprawuje

władzę wykonawczą w USA sprawuje
Prezydent-wybierany przez ogół obywateli na 4 lata w wyborach pośrednich , 2-stopniowych. W pierwszym etapie poszczególne stany wybierały elektorów w liczbie równej liczbie posłów i senatorów danego stanu w Kongresie. W drugim etapie elektorzy wybierali prezydenta i wiceprezydenta. Prezydentem zostaje osoba, kt. otrzymała bezwz. większość głosów […]

departamenty stanu

departamenty stanu
W 1789 r. powołano departament : stanu
( sprawy zagraniczne ), skarbu, wojny. W 1798 r. powołano departament marynarki. W 19 w. powstały departamenty : spraw wewn., sprawiedliwości, rolnictwa, poczty. Po 1900 r. powstały : departament handlu, sił lotniczych, pracy, obrony, zdrowia i oświaty, transportu, polityki mieszkaniowej
Są w pewnym stopniu odpowiednikiem europejskich ministerstw. […]

Na jakich zasadach opiera się ustrój prezydencki ?

Na jakich zasadach opiera się ustrój prezydencki ?
1/ prezydent jest jenocz. głową państwa i zarazem szefem administracji. Egzekutywa zbudowana jest 1-stopniowo,
2/ prezydent ponosi jedynie odpow. konstytucyjną, nie odpowiada za kierunek swej polityki przed Kongresem. Można mówić o nieformalnej odpowiedz. politycznej prezydenta przed narodem, z kt. musi się liczyć prezydent zabiegając o reelekcję na ten urząd […]

uprawnienia prezydenta USA

uprawnienia prezydenta USA
Naczelny dowódca sił zbrojnych, zawiera traktaty międzynarodowe za zgodą 2/3 członków Senatu, mianuje za radą i zgodą Senatu ambasadorów, konsulów, sędziów SN i urzędników federalnych. Posiada on prawa łaski z wyj. przypadków z postępowania impeachment. W stosunkach z władzą ustawodaw. prezydent został wyposażony w prawo veta wobec projektów ustaw uchwalanych przez Kongres, […]

Określ wymiar sprawiedliwości . w Stanach

Określ wymiar sprawiedliwości . w Stanach
Sędziowie pokoju – w okręgach wiejskich i miasteczkach
Sądy policyjne - w okręgach miejskich.
W sprawach wykracz. poza jurysdykcję sędziów pokoju i sądów policyjnych właściwe są sądy miejskie, zwane też sądami burmistrzów. W każdym stanie działają sądy powszechnego orzecznictwa, zorganizowane w 2 lub 3-stopniowej strukturze. Najniższy szczebel tworzą sądy obwodowe ( okręgowe […]

władza ustawodawczą w USA

władza ustawodawczą w USA
Władzę ustawodawczą stanowi Kongres Stanów Zjednoczonych złożony z dwóch izb; Senatu i Izby Reprezentantów.
Senat ma charakter federacyjny, skupia reprezentantów wszystkich państw – członków Unii, wybieranych po dwóch z każdego stanu przez jego ciało ustawodawcze,( od 1913 r w drodze wyborów powszechnych w stanie). Kadencja senatora trwa 6 lat, jednak co 2 lata […]

wygląda organizacja zarządu centralnego w USA

wygląda organizacja zarządu centralnego w USA
Organizację zarządu centralnego uczyniła ustawa z 1789r powołując departamenty. Początkowo było ich 3:
- Departament Stanu (sprawy zagraniczne),
- Departament Skarbu, - Depart. Wojny
(W 1798 r powołano departament marynar-
ki, w XIX w powstały departamenty spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, ochrony zdrowia i oświaty, polityki mieszkaniowej, transportu.)
Na czele departamentów stanęli sekretarze stanu – ministrowie, […]

zgodność ustawy z konstytucją w USA bada

zgodność ustawy z konstytucją w USA bada
Sądownictwu – w 4-stopniowej hierarchii norm ustawowych:
- konstytucje federalne, - ustawy federalne
- konstytucje stanowe, - ustawy stanowe
Sędziowie federalni badają więc pod względem zgodności w treści ustawy federalne z konstytucją federalną, a sędziowie stanowi ustaw stanowych
z konstytucją Unii. Prawo kontrolowania przez sądy legalności ustaw nie wynika z konstytucji. Stworzył […]

recall

recall
U początku XX wieku zaczęto wprowadzać do konstytucji poszczególnych stanów instytucję recall. Znana ona była w XVIII w (Pensylwania 1766) , tworząca możliwość usunięcia posłów, urzędników łącznie z gubernatorem i sędziów w drodze głosowania powszechnego

samorząd w USA

samorząd w USA
Administracja lokalna opierała się na zasadzie samorządu, urzędnicy pochodzą z wyborów powszechnych w danym okręgu. W systemie samorządu miejskiego – szefem władzy wykonawczej jest burmistrz, organem uchwałodawczym 1 lub 2 izbowa rada miejska, ograniczona w swych kompetencjach do wydawania ogólnych przepisów lokalnych i kontroli finansowej.
W organizacji samorządu wiejskiego występują 2 systemy:
Pierwszy - […]