Kwestia Indiańska. - Historia USA

Kwestia Indiańska. - Historia USA

Jackson przejawiał negatywny stosunek do Indian. Uważał, że ograniczają oni przestrzeń życiową i osadnictwo białych. Tym można tłumaczyć jego działanie podczas sprawy Czirokezów vs. Georgia.
Czirokezi byli sojusznikami Amerykanów (podczas wojen indiańskich i z Brytyjczykami). Traktowano ich jako odrębny naród zamieszkały na terenie USA, od roku 1827 kiedy to ogłosili się samodzielnym narodem. Byli cywilizowani: stworzyli alfabet, uprawiali ziemię, przeszli na chrześcijaństwo, a co więcej posiadali republikańska konstytucję. Ich pechem było złoto, a dokładnie fakt odkrycia złóż tego cennego metalu na ich traktatowym terytorium. Władze stanowe postanowiły ich z zajmowanego terytorium rugować, co zakończyło się sprawą przed Sądem Najwyższym. Tam Czirokezi przegrali, uzyskując status wewnętrznego narodu zależnego, bez prawa zaskarżania stanu przed Sądem Najwyższym. Indianie poprosili Prezydenta o ochronę federalną, ale nie uzyskali wsparcia (Jackson popierał działania władz Georgii, uważając ją za sprawę stanową). W 1830r. uchwalono Indian Removal Act, dotyczący pięciu cywilizowanych plemion (Creek, Czirokezi, Choctaw, Chichasaw, Seminole) Wojska federalne przystąpił do przesiedlania ludności indiańskiej na zachodnią stronę Mississippi (tereny dzisiejszego stanu Oklahoma). Podczas zaczętego w 1838r. marszu z Georgii, nazwanego Trail of Tears, oraz w skutek walk z wrogimi plemionami już zamieszkałymi na Zachodzi, zginęło 4 tysiące z 15 tysięcznego plemienia Czirokezów. Z terenów należnych im z prawnego punktu widzenia i dobrze zagospodarowanych, Czirokezi zostali przeniesieni na tereny im nie znane, zamieszkane przez wrogie plemione, z którymi trzeba było walczyć o ziemię.

Comments are closed.