ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA - System prawny USA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA - System prawny USA
Od roku 1916 większość spraw była normowana przez delikt zaniedbania. W roku 1963 pojawia się nowy delikt na podstawie decyzji w sprawie Greenman v. Yuba Power Products.
Greenman v. Yuba Power Products (1963)
Żona kupuje panu Greenmanowi maszynę do cięcia drewna. Po upłynięciu okresu gwarancyjnego, pewnego dnia element maszyny […]

DELIKT UMYŚLNY - System prawny USA

DELIKT UMYŚLNY - System prawny USA
Dotyczy relacji między osobami fizycznymi. Jeśli ktoś zrobi coś celowo drugiej osobie to odpowiada nie tylko z tytułu prawa karnego, ale również z tytułu prawa cywilnego. Dla powstania deliktu umyślnego niezbędne jest umyślne działanie powodujące krzywdę poszkodowanego.
Działanie uważa się za umyślne, gdy:
- Osoba spodziewała się konsekwencji fizycznych/psychicznych swego czynu u drugiej […]

Odpowiedzialność za pieska - System prawny USA

Odpowiedzialność za pieska - System prawny USA
Prawo cywilne normuje również kwestie odpowiedzialność za czyny niedozwolone wyrządzone przez psa. W prawie stanowym można odpowiadać z tytułu:
- Intentional tort – właściciel wie, że pies jest groźny, ale mimo to dopuszcza do kontaktu psa z nielubianym sąsiadem.
- Negligent tort – właściciel wie, że pies jest groźny, więc trzyma go na […]

PROJEKT TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO KONSTYTUCJE DLA EUROPY (PTK)

PROJEKT TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO KONSTYTUCJE DLA EUROPY (PTK)
Powtórne nawiązanie do ważnego orzeczenia TK (bardzo dobrze wyjaśnione wg doktora w dodatku do dzisiejszej Rzeczpospolitej) dotyczącego kwestii prymatu przy stosowaniu prawa wspólnotowego w porządku prawnym i zagranicznym, co robić gdy kolizja prawa wspólnotowego z ustawą zasadniczą- konstytucją, jak należy interpretować traktat akcesyjny (pewne zastanawiające sformułowanie, że w […]

NAJBARDZIEJ ISTOTNE POSTANOWIENIA PTK

NAJBARDZIEJ ISTOTNE POSTANOWIENIA PTK
• Podmiotowość prawno międzynarodowa UE
Zaproponowano likwidację trzech filarów, wprowadzenie jednolitości, wprowadzono UE, która wchłania niejako wszystkie filary. Ale nie dokońca. Pierwszy tekst projektu PTK ujednolicał wszystko. WE pociągnęła za sobą I, II, III filar. UE uzyskała pełną podmiotowość prawno międzynarodową. Przepisano art. 5, 10, 17, który mówi, że nie tylko na arenie międzynarodowej […]

PRZEDSTAWICIELSTWA WE

PRZEDSTAWICIELSTWA WE
PTK sankcjonuje , co istnieje w chwili obecnej. Podlega pod Departament 2A i 2B. Nikt nie przewidywał, że wspólnota rozwinie tyle typów przedstawicielstw.
Typy przedstawicielstw :
• Klasyczna dyplomacja wspólnotowa
W ponad 130 państwach trzecich ma misje dyplomatyczne (w USA ponad 100 osób pracuje, Japonia , Chiny), ma swoje przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych (ONZ, WTO, NATO). Zadaniem […]

Płaszczyzna ambasadorów / Płaszczyzna ekspertów - RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Płaszczyzna ambasadorów / Płaszczyzna ekspertów - RADA UNII EUROPEJSKIEJ
Komitety Stałych Przedstawicieli.
COREPER działa na dwóch płaszczyznach: ambasadorów i zastępców ambasadorów.
COREPER składał się początkowo z ambasadorów państw członkowskich i kompetentnego przedstawiciela KE. Od 1962 roku istnieją 2 komitety stałych przedstawicieli: COREPER I i COREPER II. W skład COREPER I wchodzą zastępcy ambasadorów, w skład COREPER II […]

Rada Ogólna i Stosunków Zewnętrznych odpowiada za: RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Rada Ogólna i Stosunków Zewnętrznych odpowiada za: RADA UNII EUROPEJSKIEJ
- wszystkie sprawy instytucjonalne,
- rozwój integracji wgłąb i wszerz (np. rewizja traktatów założycielskich, rozszerzanie UE),
- wprowadzanie decyzji RE w życie, koordynacja działań i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między radami specjalnymi, a także zajmuje się ona stosunkami UE z zagranicą, a to oznacza działalność w trzech obszarach: wspólnej polityki handlowej, […]

Przewodnictwo w RUE - RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Przewodnictwo w RUE - RADA UNII EUROPEJSKIEJ
Każde państwo członkowskie przewodzi RUE przez 6 miesięcy w ciągu całego turnusu, przy czym turnus ustalany jest jednomyślnie przez RUE.
Państwo pełniące funkcję przewodniczącego RUE kieruje posiedzeniami GAERC oraz rad specjalnych, ponadto określa ich porządek obrad, a zatem na podstawie tego można dojść do wniosku, że przewodniczący RUE decyduje o […]

Funkcje RUE - RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Funkcje RUE - RADA UNII EUROPEJSKIEJ
Zgodnie z Traktatem Paryskim (TP 1951) Specjalna Rada Ministrów nie miała bezpośrednich kompetencji prawotwórczych. W kompetencje takie była wyposażona Wysoka Władza. Specjalna Rada Ministrów miała prawo żądać od Wysokiej Władzy zbadania każdej swojej propozycji aktu prawnego. TP do kompetencji Specjalnej Rady Ministrów zaliczał ponadto dbanie o koordynację i harmonizację działalności […]