Uwagi wstępne - Źródła prawa unii europejskiej

Uwagi wstępne - Źródła prawa unii europejskiej
1. Klasyfikacja źródeł prawa
• tworzone przez PCz i organy WE
• akty jednostronne, wielostronne,
• źródła prawa pisanego i niepisanego,
• zawierające normy prawne wiążące adresatów oraz formalnie niewiążące.
2. Pojęcie i zasięg acquis communautaire
Rozpowszechnionym pojęciem w doktrynie prawa europejskiego oraz w orzecznictwie jest acquis communautaire. Pojęcie to tłumaczy się jako „dorobek wspólnotowy”. Na dorobek ten składa się […]

Traktaty, na których opiera się UE - Źródła prawa unii europejskiej

Traktaty, na których opiera się UE - Źródła prawa unii europejskiej
1. Traktaty założycielskie
 Traktat o utw. EWWiS - Paryż 1951,
 Traktat o utw. EWG - Rzym 1957 (TWE),
 Traktat o utw. EWEA -Rzym 1957,
 Traktat o UE – Maastricht 1992 (TUE),
Integralną część traktatów stanowią protokoły o deklaracje dołączone do traktatów, przyjęte za wspólną zgodą PCz; to samo można odnieść […]

Zasady ogólne prawa UE - Źródła prawa unii europejskiej

Zasady ogólne prawa UE - Źródła prawa unii europejskiej
1. Rola ETS przy formułowaniu zasad ogólnych
W skład prawa pierwotnego UE wchodzą tzw. zasady ogólne prawa unijnego, formułowane zwłaszcza w odniesieniu do prawa wspólnotowego. Wiele z tych zasad nie zostało wprost wyrażonych w traktatach lub w prawie pochodnym, ale znalazły miejsce w orzecznictwie ETS. ETS nie tylko […]

Akty prawa pochodnego WE (I FILAR) - Źródła prawa unii europejskiej

Akty prawa pochodnego WE (I FILAR) - Źródła prawa unii europejskiej
1. Zagadnienia wstępne
a) Katalog aktów prawa pochodnego - art. 249 TWE. Są to akty wiążące: rozporządzenia, dyrektywy i decyzje a także akty niewiążące: zalecenia i opinie.
2. Rozporządzenia
a) Zakres i adresaci norm rozporządzeń
• mają one najszerszy zasięg, tak pod względem geograficznym jak i podmiotowym,
• adresaci - PCz […]

Umowy Wspólnoty i PCz - Źródła prawa unii europejskiej

Umowy Wspólnoty i PCz - Źródła prawa unii europejskiej
1. Umowy międzynarodowe Wspólnoty- WE jako podmiot prawa międzynarodowego zawiera liczne umowy międzynarodowe (dwustronne i wielostronne). Umowy międzynarodowe Wspólnoty wiążą jej organy oraz PCz, zaliczane są one też do źródeł prawa wspólnotowego oraz międzynarodowego.
2. Umowy międzynarodowe mieszane - Stroną w nich poza WE są także PCz - […]

Źródła prawa w II i III filarze UE

Źródła prawa w II i III filarze UE
Akty wydawane w ramach II i III filara to pochodne prawo unijne, lecz nie prawo wspólnotowe.
1. II FILAR – art. 12 TUE
• zasady i ogólne wytyczne WPZiB, wspólne strategie, wspólne działania, wspólne stanowiska oraz regularna współpraca PCz,
• adresatami poszczególnych kategorii aktów są organy wspólnotowe, działające w ramach II filara albo […]

KPP UE - Źródła prawa unii europejskiej

KPP UE - Źródła prawa unii europejskiej
1. Adresaci norm Karty
• jej postanowienia mają zastosowanie do instytucji i organów UE z właściwym uwzględnieniem zasady subsydiarności oraz do PCz wyłącznie w zakresie w jakim stosują prawo UE,
• adresaci mają obowiązek szanowania prawa, przestrzegania zasad i popierania ich stosowania w granicach swoich uprawnień
-PCz

Wykładnia prawa UE - Źródła prawa unii europejskiej

Wykładnia prawa UE - Źródła prawa unii europejskiej
1. Rola ETS przy dokonywaniu wykładni prawa UE
• do wykładni prawa UE są upoważnione wszystkie organy stosujące to prawo, zarówno WE jak i organy PCz,
• szczególna rola przypada ETS → wykładnia prawa UE dokonywana przez ETS jest wiążąca dla wszystkich innych organów wspólnotowych a także dla PCz.
2. Metody wykładni
-wykładnia […]

Pojęcie OM - Charakter prawny i struktura UE. Pojęcie prawa UE.

Pojęcie OM - Charakter prawny i struktura UE. Pojęcie prawa UE.
Definicja i główne rodzaje organizacji międzynarodowych.
Organizacja międzynarodowa - zrzeszenie państw i innych podmiotów prawa międzynarodowego, krajowych osób prawnych i osób fizycznych z różnych państw, utworzone celem realizowania zadań określonych w statucie.
Kategorie organizacji międzynarodowych:
• organizacje międzypaństwowe - zrzeszają państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego, działają na […]

Ustanowienie UE - Charakter prawny i struktura UE. Pojęcie prawa UE.

Ustanowienie UE - Charakter prawny i struktura UE. Pojęcie prawa UE.
UE ustanowiona na mocy art. 1 TUE (7.02.1992)
W artykule tym w 3 akapicie określono też strukturę UE, stwierdzając że podstawę UE tworzą WE, uzupełnione politykami i formami współpracy ustanowionymi niniejszym traktatem.
Zadaniem UE jest kształtowanie stosunków między PCz oraz między ich narodami w sposób spójny i […]