Społeczny kontekst wielokulturowości społeczeństwa Amerykańskiego

Społeczny kontekst wielokulturowości społeczeństwa Amerykańskiego
Społeczeństwo amerykańskie posiada wieloetniczny, wielowyznaniowy, wielorasowy charakter. Stąd określa się je mianem społeczeństwa pluralistycznego bądź wielokulturowego.
Wielokulturowość jest zjawiskiem polegającym na współwystępowaniu na ograniczonej granicami państwowo-terytorialnymi przestrzeni dwu lub większej ilości grup o odrębnych językach, wyznaniach, obyczajach, tradycjach i systemach organizacji społecznej. Współwystępowanie kultur w Stanach Zjednoczonych jest następstwem kontaktu kulturowego, […]

. Geneza i natura zróżnicowania kulturowego społeczeństwa amerykańskiego

. Geneza i natura zróżnicowania kulturowego społeczeństwa amerykańskiego
Pluralistyczny model struktury społecznej Stanów Zjednoczonych opiera się na głównym założeniu o wielopostaciowości i wielowymiarowości jego poszczególnych elementów w wymiarach: rasowym etnicznym, wyznaniowym, językowym i klasowo-warstwowym. Pluralizm amerykański opiera się nie na jakimś zespole założeń ideologiczno-światopoglądowych przyjętych a priori, lecz na osobistych doświadczeniach i przeżyciach jednostek biorących udział […]

PLURALIZM - Społeczeństwo Amerykańskie

PLURALIZM - Społeczeństwo Amerykańskie
składniki i uwarunkowania
1. Zróżnicowanie rasowe, nie dotyczy tylko i wyłącznie koloru skóry, ale samo pojęcie „rasy” jest uwarunkowane kulturowo. Więc nie obiektywne różnice rasowe wyznaczają ten pluralizm, tylko społeczne postrzeganie.
2. Zróżnicowanie etniczno – narodowe, rozumiane jako dziedzictwo wielkich emigracji do USA w tym najnowszej latynoamerykańskiej, której największa fala dotarła w ostatniej dekadzie XX w.
Według […]

Relacja między strukturą społeczną i kulturą w wyznaczaniu mniejszości - Społeczeństwo Amerykańskie

Relacja między strukturą społeczną i kulturą w wyznaczaniu mniejszości - Społeczeństwo Amerykańskie
Problem uznania praw mniejszości
Problem polega na tym, że ideał państwa amerykańskiego opierał się na idei społeczeństwa obywatelskiego. Centralną rolę odgrywał obywatel (jednostka) a polityka rządowa była color blind , gdzie nie uwzględniano rasy ani innych czynników charakteryzujących mniejszości kulturowe. Polityka wyodrębniania mniejszości kulturowych i […]

Pluralizm kulturowy - Społeczeństwo Amerykańskie

Pluralizm kulturowy - Społeczeństwo Amerykańskie
Opisywany był według klasycznych analiz antropologicznych, w których sama kultura jest pochodną w stosunku do pewnych strukturalnych odrębności. Jednak rozszerzenie polityki wielokulturowości na przełomie lat 70-tych i 80-tych pokazało, że te klasyczne analizy mają się nijak do powstałej sytuacji i są zupełnie nieprzydatne. Np. ostatnia migracja Latynosów pokazuje, że nie jest […]

Skąd brały się dylematy pluralizmu? / Konsekwencje akcji afirmatywnej

Skąd brały się dylematy pluralizmu?
1. Istnienie niewolnictwa i jego skutki
2. prowadzenie polityki daltonistycznej wobec fali emigrantów, które opierało się na założeniu melting pot
3. standaryzacja gustów, kultura konsumpcji
4. ruchy kontestacji społecznych lat 60-tych
Konsekwencje akcji afirmatywnej
1. Ludność murzyńska częściowo uzyskała dostęp do wyższych pozycji
2. Wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej
3. Rozszerzanie akcji nie tylko na mniejszości dyskryminowane, co prowadziło do tworzenia mniejszości tylko po to by korzystać […]

Przestrzenny pluralizm - Społeczeństwo Amerykańskie

Przestrzenny pluralizm - Społeczeństwo Amerykańskie
Tworzenie się odrębności Nowego Jorku, stanów południa czy świadomości Kalifornii (ogólnie zachodu). Do tego występuje zjawisko zróżnicowania kulturowego wielkich miast amerykańskich. Prof. powołał się w tym miejscu na Szahaja, który użył terminu „bałkanizacja” Stanów Zjednoczonych, mając na myśli liczne mniejszość, które nie chcą się asymilować i tworzą swoiste getta (np. […]

Rola religii i kościołów w społeczeństwie amerykańskim

Rola religii i kościołów w społeczeństwie amerykańskim
Rola religii w społeczeństwie USA jest wyjątkowe, ma ona inne znaczenie niż w Europie.
Od połowy XIX w. W Europie nastąpiły bardzo wyraźne procesu sekularyzacji, które miały wiele wymiarów, ale na ogół wiązały się z modernizacją. Przejście od społeczności agrarnych do przemysłowych, od społeczeństw lokalnych do masowych, rozwój edukacji […]

Katolicyzm

Katolicyzm
Jednak nie wszystkie religie zawsze były traktowane równo. Wyznawcy różnych wyznań byli i są mniej czy bardziej reprezentowani w takich a nie innych kategoriach społecznych.
Społeczeństwo amerykańskie powstało jako społeczeństwo protestanckie. Wśród „ojców założycieli” nie było żadnego katolika. Katolicyzm bardzo długo nie odgrywał wtedy żadnej roli w życiu politycznym USA, mimo że był on obecny […]

CIVIC RELIGION

CIVIC RELIGION
W Anglii Królowa jest głową kościoła anglikańskiego. Jest on kościołem państwowym, choć jest on kościołem mniejszościowym bo ¾ Brytyjczyków nie należy do żadnego kościoła. Kościołem państwowym w Szwecji jest kościół luterański. Należało się do niego obligatoryjnie, bez możliwości wystąpienia. Obecnie można już z niego wystąpić.
Civic religion oznacza sakralizację wartości państwowych. Symbole narodowe są traktowane […]