UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE
Od 1 stycznia 2003 r. następują zmiany w zasadach ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej ubezpieczeniem wypadkowym.
W okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy ustalają samodzielnie wszyscy płatnicy składek, według […]

Ustalenie liczby ubezpieczonych

Ustalenie liczby ubezpieczonych
(dotyczy płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON)
Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej jeden dzień. W liczbie miesięcy uwzględnia się tylko te miesiące, w których […]

Sprawdzenie, do jakiej grupy działalności należy płatnik składek, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Sprawdzenie, do jakiej grupy działalności należy płatnik składek, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(dotyczy płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON)
Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych należy do grupy działalności ustalonej dla jego rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.
Płatnik składek zgłoszony w okresie od […]

Ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych

Ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych
Dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych (obliczonych według przedstawionych wyżej zasad wyliczania) stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej składek ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności*, […]

Ustalenie stopy procentowej składki dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych

Ustalenie stopy procentowej składki dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych
Dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych stopę procentową ustala się w wysokości określonej dla grupy działalności, do której płatnik należy. Tym samym wszyscy płatnicy należący do określonej grupy działalności opłacają składkę w jednakowej wysokości.
Stopy procentowe składki […]

PODWYŻSZENIE SKŁADKI

PODWYŻSZENIE SKŁADKI
Inspektor pracy może wystąpić do ZUS z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi składek o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy, w razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie dwóch kolejnych kontroli.
Na podstawie tego wniosku ZUS wydaje decyzję o podwyższeniu składki.
Uregulowanie to stosuje się do kontroli […]

ZAWYŻENIE LUB ZANIŻENIE SKŁADKI

ZAWYŻENIE LUB ZANIŻENIE SKŁADKI
Płatnik składek, który nieprawidłowo ustali liczbę ubezpieczonych lub grupę działalności, co spowoduje:
• zaniżenie stopy procentowej składek - po stwierdzeniu nieprawidłowości zobowiązany jest ponownie ustalić stopę procentową na cały rok składkowy na podstawie prawidłowych danych oraz zapłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę,
• zawyżenie stopy procentowej składek - po stwierdzeniu nieprawidłowości zobowiązany jest ponownie […]

Zasady finansowania składek

Zasady finansowania składek
Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność finansują w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni.
Począwszy od 30 grudnia 1999 r. osoba prowadząca pozarolniczą działalność finansuje również w całości, z własnych środków, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe osób z nią współpracujących.
Do tego czasu składki na ubezpieczenia […]

Wysokość składek

Wysokość składek
Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe wyrażona została w formie stóp procentowych, jednakowych dla wszystkich ubezpieczonych.
Obecnie stopy procentowe na poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących wynoszą:
• na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenia rentowe - 13% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru,
• na ubezpieczenie […]

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od źródeł ich finansowania

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od źródeł ich finansowania
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innej […]