PODWYŻSZENIE SKŁADKI

PODWYŻSZENIE SKŁADKI
Inspektor pracy może wystąpić do ZUS z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi składek o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy, w razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie dwóch kolejnych kontroli.
Na podstawie tego wniosku ZUS wydaje decyzję o podwyższeniu składki.
Uregulowanie to stosuje się do kontroli przeprowadzonych u płatników składek nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2003 r.

Comments are closed.